Spejarscouten utvecklar sina färdigheter att jobba i grupp. Spejarscouten kan ta gruppens behov och olika personer i beaktande.

Valikko

Förhållande till samhället: Färdighet att jobba i grupp


Målsättning:

Spejarscouten utvecklar sina färdigheter att jobba i grupp. Spejarscouten kan ta gruppens behov och olika personer i beaktande.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på gruppfärdigheter tillsammans med sin egna patrull.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att den utrustning som behövs för aktiviteten finns på plats och planerar aktiviteten tillsammans med lotsen.   Lotsens uppgift: Lotsen deltar vid behov i planerandet och i själva aktiviteten tillsammans med patrulledaren.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Alla är olika och tillför därför olika egenskaper och perspektiv till patrullen. Då man jobbar i grupp är det viktigt att känna till sina egna och patrullkompisarnas styrkor. Man kan fundera på gruppmedlemmarnas styrkor med hjälp av olika övningar. Ett sätt är att fundera på vilken Disney-figur som passar för vem.  Exempelvis efter en utfärd kan spejarscouterna fundera på vilken Disney-figur som påminner om vem, t.ex. Musse Pigg är modig, en bra vän och rolig – precis som en av patrullmedlemmarna. Ett annat sätt är att fundera på vilken ”hatt” som passar för vilken gruppmedlem. Flera patrullmedlemmar kan ha samma färgs hatt. Röd = aktiv och målinriktad. Grön = upprätthåller goda relationer och är hjälpsam. Blå = Grubblande, analyserande och reflekterande. Gul = impulsiv, idérik och positiv. Det tredje alternativet är att skriva ner egenskaper på en post-it lapp. Färdiga lappar fäster man på en lämplig deltagares rygg. Exempel på egenskaper kan vara sinne för humor, erfaren, självsäker, modig, bra lyssnare, positiv, öppen, kramgo, självironisk, tålmodig, fundersam, obrydd, driftig. Efter ca 10 minuter sätter sig patrullen i en ring och deltagarna läser i tur och ordning upp sina lappar för de andra. Om de vill kan spejarscouterna motivera sina val. Källa: DDS

Lekledaren ber ett antal talare ställa sig på led framför publiken, som ger talarna ett ämne att hålla sitt tal om. Lekledaren går bakom talarna och alltid då lekledaren rör någon av talarna på axeln, ska hen börja tala om det givna ämnet. Talet upphör då lekledaren rör talaren igen på axeln. Det här avbrottet kan ske t.o.m. mitt i en mening! Talet återupptas då lekledaren rör en talare på axeln. Flera talare kan prata samtidigt, så talarna behöver fokusera endast på sitt eget tal. Efter en viss tid byts talarna ut så att en ny grupp med talare kommer upp. Då väljer publiken ett nytt ämne.  

För det här spelet behövs minst åtta deltagare. Patrullen indelas i två lag. Varje lag ska välja inom sig en kung, minst en kurir, minst en budbärare och en arbetare. Kungen sätter sig i ena ändan av rummet och arbetaren i andra ändan av rummet och de får inte kommunicera sinsemellan. Kuriren och budbäraren får röra sig fritt i rummet, men får inte störa det andra laget. Kungen får en bild på ett mönster av tändstickor på ett bord, som arbetaren ska bygga enligt kungens anvisningar. Arbetaren får en ask tändstickor, som endast hen själv får röra. Situationen är ändå inte så enkel som den låter. Kungen och arbetaren får inte prata med varandra. Arbetaren får inte prata alls. Budbäraren är vid sidan om kungen den enda som får prata, men hen får inte se den bild som kungen har. Budbärarens uppgift är att förmedla åt arbetaren vad kungen har berättat om bilden, som t.ex. i vilken ställning vilken tändsticka är. Kuriren får se vad alla gör, också kungens ”ritning”. Kuriren får inte säga något. Hen får bara kommunicera genom att nicka eller skaka på huvudet. Det lag som först placerat tändstickorna rätt vinner. Lekledaren granskar att mönstret är rätt och utnämner vinnarna.   Om gruppen vill ha mer utmaning i spelet, kan man bestämma att också riktningen på tändstickorna spelar roll, alltså att alla tändstickor ska placeras på samma led som i den ursprungliga bilden.  

Patrullen konstruerar en gåva tillsammans. Gåvan kan t.ex. vara till en insamling som en julgryta eller en annan insamling till förmån för mindre bemedlade barnfamiljer på hemorten. Varje patrullmedlem ansvarar för en del av paketet. Då gåvan är färdig, slår patrullen in den tillsammans och gör ett kort till den. Gåvan kan också göras åt någon av kårens medlemmar. Tanken med att göra gåvan är att varje patrullmedlem drar sitt strå till stacken. Instruktioner till att göra gåvan kan ni få från diakonin i församlingen.  

Patrullen delar uppdragen jämnt sinsemellan under en utfärd. Under utfärden har varje spejarscout sitt eget ansvarsuppdrag, som t.ex. att hugga ved för brasan eller värma bastun. Sträva till att dela jämnt på ansvaret och uppgifterna 

Spejarscouten övar på att delge sin egen åsikt på ett konstruktivt sätt, t.ex. genom att spela teater på olika sätt. Varje spejarscout får ett påstående om vilket hen borde ha en åsikt. Spejarscouten ska sedan utrycka sin åsikt om påstående med hjälp av gester och miner. Man får inte prata. De andra patrullmedlemmarna försöker gissa vilken åsikt det är frågan om.  

Lägg till tips

Bifoga