Spejarscouten kan erbjuda olika sorters grupper erfarenheter i naturen. Spejarscouten kan beakta olika gruppers specialdrag då hen tar dem ut i naturen.

Valikko

Fyralternativ: Ett nytt gäng ut


Målsättning:

Spejarscouten kan erbjuda olika sorters grupper erfarenheter i naturen. Spejarscouten kan beakta olika gruppers specialdrag då hen tar dem ut i naturen.

Beskrivning:

Spejarscouten planerar en utfärd för en grupp utanför den egna patrullen. Alla deltagare är inte bekanta för spejarscoutpatrullens medlemmar sedan tidigare. Patrullmedlemmarna planerar utfärden och gör en budget för den. Patrullen genomför utfärden med stöd av lotsen och patrulledaren. Efter fyren får spejarscouterna respons av lotsen och patrulledaren om såväl fyren som etappen.  

Förberedelser inför fyren: Spejarscoutpatrullen gör en plan för hurudan grupp de kunde ta ut på utfärd i terrängen eller på havet redan i kurstagningskedet. Spejarscoutpatrullen planerar utfärden i stora drag i början av etappen och gör en tidtabell för sin vidare plan. Tidtabellen borde innehålla åtminstone följande saker: tidpunkt för utfärden, hur man anmäler sig och tidtabell för information om utfärden. Patrullen skriver också en utrustningslista enligt längden på utfärden. Fyren kan genomföras under en dagsutfärd eller som en nattutfärd beroende på målgruppen. Tanken är att deltagarna på utfärden ska vara sådana personer som inte nödvändigtvis vet så mycket om scouting eller inte gör utfärder i naturen på egen hand. Målgruppen kan vara t.ex. veteraner, sisuscouter, klasskompisar, mammor, pappor eller spejarscouternas familjemedlemmar. Det är bra om patrullen noterar eventuella risker och utmaningar med utfärden redan i planeringsskedet. Spejarscoutpatrullen gör en anmälan om utfärden till kårchefen. Patrullen kan vid behov be om hjälp av andra vuxna i kåren för att genomföra utfärden.  

Då patrullen gör upp planen, bestämmer den tillsammans med lotsen och patrulledaren när och var utfärden ordnas. Patrullen ser till att det finns tillräckligt med information om utfärden. Lotsen uppgift är att se till att informationen är tillräcklig och lämplig för målgruppen.  

Spejarscoutpatrullen gör upp en budget för fyren tillsammans med lotsen och patrulledaren. I budgeten ska en uppskattning över kostnader och utfärdens eventuella pris ingå. Patrullen ska redan i planeringsskedet känna till hur mycket pengar de har att använda för fyren.  

Patrullen planerar ett program för utfärden med hänsyn till målgruppen, t.ex. familjens yngsta orkar kanske inte gå en lång sträcka. Uppgifterna ska också planeras så att de är lämpliga och möjliga för målgruppen att genomföra. Vid behov kan det vara bra att samarbeta med kårens ledare för sisuscouter eller familjescouter.  

Fyrens förverkligande: Beroende av målgruppen kan programmet på utfärden vara t.ex. en spårning för hela familjen i naturen. Spårningens längd beror på den deltagande målgruppen. Fundera också på terrängens lämplighet för målgruppen. Familjens yngsta orkar inte gå en lång spårning. Spårningen kan innehålla olika spel och lekar som går att genomföra i terrängen, att göra upp eld eller att pyssla. Reservera också tid för umgänge. Innan genomförandet kan det vara bra att gå igenom hela programmet med patrullen på utfärdsplatsen. Ta också med första hjälpen utrustning till utfärdsplatsen.  

Efter utfärden tar patrullmedlemmarna tillsammans hand om utrustningen. Patrullmedlemmar vårdar utrustningen och returnerar den till rätt plats. Det kan vara bra att samla in respons för utfärden av deltagarna, antingen muntligt eller skriftligt.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Organisointitaidot Retkeily Talous Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att ta reda på kårens praxis om bl.a. hur kostnaden för en utfärd räknas. Lotsen handleder patrullen så att den beaktar säkerhetsfrågor. Lotsens uppgift är att försäkra sig tillsammans med patrulledaren att utrustningslistan för utfärden är i ordning och att utfärdsdeltagarna har fått tillräckligt med information. Lotsen hjälper vid behov att ta emot anmälningar av deltagarna. Lotsen går igenom spejarscouternas plan tillsammans med patrulledaren och godkänner den. Vid behov hjälper spejarscoutpatrullen till med att hitta på idéer för utfärden.   Lotsen ansvarar för utfärdens säkerhet och är med under hela utfärden. Hen hjälper också spejarscouterna och patrulledaren att genomföra utfärden. Lotsen uppmuntrar spejarscouterna i deras uppgifter.   Patrullen diskuterar under ledning av lotsen om fyrens genomförande och om hela etappen. Under utvärderingen funderar man på vad patrullmedlemmarna har lärt sig under etappen och fyren. Hurudana utmaningar stötte patrullen på? Hurudana känslor väckte aktiviteterna och fyren? Vad saknades? Vad skulle patrullen göra annorlunda? Lotsen delger patrullen sin egen åsikt om fyren och etappen på ett konstruktivt sätt. Lotsen ska komma ihåg att responsen är en unik lärosituation.   Efter fyren håller lotsen en utvärderingsdiskussion om hela etappen med patrulledaren. Lotsen kan gärna fundera på eventuella utvecklingsförslag för patrulledaren. Samtidigt kommer lotsen överens med patrulledaren om en tidpunkt för att planera följande etapp.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper spejarscouterna att planera utfärden. Patrulledaren och lotsen kan ha några färdiga förslag på hur fyren kan genomföras eller hur målgruppen kan väljas.  Patrulledaren hjälper spejarscouterna att genomföra den planerade utfärden. Vid behov stöder och uppmuntrar patrulledaren spejarscouterna under genomförandet av utfärden.   Efter fyren diskuterar patrulledaren men lotsen om den genomförda fyren och etappen. Efter fyren kan det vara naturligt för patrulledaren att tillsammans med lotsen blicka mot den kommande etappen och göra upp preliminära planer för den.   Fyrens utvärdering: Efter fyren för spejarscouterna under ledning av lotsen en utvärderingsdiskussion. Patrullen går igenom eventuell respons av deltagarna. Samtidigt diskuterar patrullen hela etappen. Målsättningen med utvärderingsdiskussionen är att spejarscouterna stannar upp och reflekterar patrullens kunnande och sin utveckling. Spejarscouterna utvärderar patrullens verksamhet.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga