Spejarscouten skapar vänskap över gränser.

Valikko

Fyralternativ: Vänpatrull


Målsättning:

Spejarscouten skapar vänskap över gränser.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen tar kontakt med en spejarscoutpatrull i en annan kår. Patrullerna planerar tillsammans en utfärd med övernattning. Fyren inleds redan i kurstagningsskedet då spejarscoutpatrullen tar kontakt med en annan patrull. Efter första kontakten skapas gemensamma spelregler och patrullerna planerar utfärden tillsammans. Olika elektroniska mötesmöjligheter kan användas som hjälp i planeringen. Fyrens olika skeden är åtminstone planering, genomförande och utvärdering. 

Förberedelser inför fyren: Spejarscoutpatrullen kontaktar en annan patrull från en annan kår redan i kurstagningsskedet. Patrullen kan vara antingen bekant eller obekant från tidigare. Patrullerna planerar tillsammans en utfärd med övernattning. Utfärden kan planeras tillsammans t.ex. via Skype. Patrullerna bestämmer tillsammans vart utfärden görs och bokar vid behov stället. Patrullerna bestämmer ett tema och datum för utfärden. Redan i det här skedet kan det vara bra att göra upp spelregler för utfärden eftersom varje kår har lite olika spelregler och seder. Allt behöver inte planeras på en gång. Reservera tid för att lära känna varandra och båda kårernas traditioner. Spejarscoutpatrullen gör en anmälan om utfärden till kårchefen.  

Fyrens förverkligande: Fyren genomförs enligt planen, som lotsarna har godkänt. Varje spejarscout har en anvarsuppgift under utfärden. Satsa på olika bekantingslekar och samvaro under utfärden, så att patrullerna blir bekanta med varandra. Under dagsprogrammet kan patrullerna indelas i fyra utfärdspatruller eller i par så att paret har medlemmar ur båda kårer. Gemensamma aktiviteter och uppgifter skapar en bra vi-anda. Spejarscoutpatrullerna kommer överens om programmet redan i planeringsskedet tillsammans med patrulledarna och lotsarna.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa till att hålla kontakt med den andra kåren. Lotsen godkänner spejarscouternas utfärdsplan. Lotsen ska också aktivt hålla kontakt med lotsen för den andra spejarscoutpatrullen för att hålla planeringen inom ramarna. Lotsen är ansvarig för säkerheten under utfärden och det är bra att hålla det i minnet redan i planeringsskedet. Lotsarna hjälper patrullerna i planeringen av utfärden. Lotsen ser till att dagsprogrammet är lämpligt och att det blir tid över för att lära känna varandra.   Lotsen deltar i utfärden så att hen kan utvärdera fyren. Lotsarna ansvarar tillsammans för säkerheten på utfärden. Lotsen diskuterar tillsammans med patrullen om fyren och etappen. Under utvärderingen funderar patrullen vad medlemmarna lärt sig under fyren och etappen. Hurudana utmaningar mötte patrullen? Hurudana känslor väckte aktiviteterna och fyren? Vad saknades och vad skulle man göra annorlunda? Lotsen delger spejarscoutpatrullen sin åsikt på ett konstruktivt sätt och kommer ihåg att utvärderingsdiskussionen är en utmärkt lärosituation för spejarscouterna. Lotsen håller en personlig utvärderingsdiskussion med patrulledaren om etappen och fyren. Lotsen får gärna fundera på några utvecklingsförslag åt patrulledaren på förhand. Samtidigt bestämmer lotsen och patrulledaren en tidpunkt för när de inleder planeringen av följande etapp.  Patrulledarens uppgift: Patrulledaren presenterar tillsammans med lotsen redan i kurstagningsskedet olika alternativ för fyren. Hen deltar i planeringen av utfärden och hjälper spejarscouterna att hitta på idéer för utfärden. Patrulledaren bekantar sig också med patrulledaren i den andra kåren, om de inte är bekanta från tidigare.   Patrulledaren deltar i utfärden samt handleder och uppmuntrar vid behov spejarscouterna i deras ansvarsuppgifter. Patrulledaren diskuterar med lotsen om den genomförda fyren och om hela etappen. Efter fyren är det naturligt att tillsammans med lotsen blicka fram mot följande etapp och göra preliminära planer.   Fyrens utvärdering: Efter fyren håller lotsen en utvärderingsdiskussion. Eventuell feedback av deltagarna noteras också. Samtidigt diskuterar patrullen om hela etappen. Tanken är att spejarscouterna ska stanna upp för att reflektera kring det egna kunnandet och sin utveckling.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag-etappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga