Spejarscouten känner till olika sätt att använda skogen. Spejarscouten kan ta andra i beaktande och uttrycka sin egen åsikt med hänsyn till andras åsikter.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Möten på skogsstigar


Målsättning:

Spejarscouten känner till olika sätt att använda skogen. Spejarscouten kan ta andra i beaktande och uttrycka sin egen åsikt med hänsyn till andras åsikter.

Beskrivning:

Spejarscouten funderar på olika sätt vad i skogen som är viktigt för hen och vad skogen betyder för hen. Samtidigt bekantar sig spejarscouten men andras tankar om samma ämne.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto Luovuus Retkeily Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper patrullen att hittar på ett sätt att genomföra aktiviteten på. Om patrullen gör ett hörspel, kan patrulledaren vara berättare eller banda föreställningen. Om patrullen gör en intervju kan patrulledaren hjälpa vid behov att formulera bra frågor och med att publicera resultatet. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren och patrullen under aktiviteten. Hen uppmuntrar och handleder patrullen att göra bra val i anknytning till genomförandet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I patrullen görs en gallup om skogens betydelse för deltagarna. Deltagarna sitter i en ring och stiger upp om svaret är ja. Frågorna kan t.ex. vara: Vistas du i skogen varje månad? Vistas du i skogen varje vecka? Vistas du t.om. i skogen varje dag? Vad gör du i skogen: campar du, plockar du svamp, plockar du bär, jagar du etc.? Har du ett viktigt skogsställe som du tycker om att komma tillbaka till? Efter den här frågan får var och en motivera varför ifrågavarande plats är viktig för dem?

Patrullen står i en ring och kastar en boll till varandra, den som har bollen har ordet. Man börjar med en snabbrunda där svaret bara ska vara ett ord så att bollen flyttas framåt snabbt: Vad tänker du på då du hör ordet skog? I nästa runda får alla i tur och ordning motivera sina tankar. Frågorna kan vara: Vad gillar du att göra i skogen? Vad med skogen är viktigt för dig? Har du ett eget ställe i skogen som är viktigt för dig?

Intervju om hur man använder sig av skogen. Spejarscouterna funderar på olika orsaker att ta sig ut i naturen. Var och en funderar på sina personliga skäl och litar också t.ex. kompisars och familjemedlemmars orsaker. På basen av de påståenden förbereder patrullen några undersökningsfrågor som hjälper att ta reda på mer. Då frågorna är färdiga tar sig spejarscouterna ut i en närbelägen nationalpark, spånbana eller annan dylik plats och genomför sin gallup. Resultatet kan publiceras i t.ex. kårtidningen eller kårens kanaler i sociala medier. Patrullen kan också skriva en artikel om resultatet och erbjuda artikeln åt en lokaltidning. 

Till planeringen och genomförandet behövs häften, pennor, texter, rollmaterial och utrustning för att spela in. Spejarscoutpatrullen brainstormar och skriver som resultat av det ett litet manus och en pjäs. Det kan finnas t.ex. fyra roller i pjäsen: en mård, en person på utfärd, en skogsbrukare och en bonde. Spejarscouterna kan fundera på olika syner på skogen genom dessa karaktärer. Tanken är att varje spejarscout ska reflektera över sitt eget skogsförhållande. Redan en person kan ha olika roller och behov i skogen. Att sona förhållandena sinsemellan är svårt och får oss att tänka på vår egen värdegrund. En jägare uppskattar djuren, men är ändå redo att skjuta det för att få mat eller pälsen. En skogsskötare tycker om småfåglarna i skogen, men är redo att fälla träder för att sälja virke. En grävmaskinsförare tycker om blommorna som växer i ett kärr, men hens uppgift är att gräva ett dike då blommorna lider. Hur skulle var och en av oss agera?   Patrullen skapar ramarna för hörspelet så att rollpersonerna så att rollpersonerna får säga en på förhand uttänkt replik åt en annan roll. En av spejarscouterna eller patrulledaren kan fungera som konferencier i hörspelet och läsa eventuella mellanrepliker och leda in hörarna och talarna på ett nytt ämne. Följ inte manuskriptet allt för noga, utan lämna utrymme för diskussion i rollerna. Tanken är att säga något vacker, inte skälla. Förstås ska man ifrågasätta.

Lägg till tips

Bifoga