Spejarscouten kan leva sig in i en given roll och tillsammans med patrullen improvisera eller leva fram en historia. Spejarscouten vågar släppa loss och lita på sina patrullkamrater.

Valikko

Fyralternativ: Rollspel


Målsättning:

Spejarscouten kan leva sig in i en given roll och tillsammans med patrullen improvisera eller leva fram en historia. Spejarscouten vågar släppa loss och lita på sina patrullkamrater.

Beskrivning:

Spejarscouterna, patrulledarna och lotsen lever sig in i på förhand överenskomna roller under ett helt evenemang. Svårighetsgraden kan varieras med nivån på förberedelserna och hur noggrant man vill följa ett färdigt manus. Tips på olika rollspelsidéer hittas t.ex. i Lounais-Suomen Partiolaisets idé-häfte för Kreativitetsetappens fyrar. Se bilagan 

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/Sivu/1061/tarpojien_luovuusmajakka_pdf_4ae95d4a54.pdf  

Förberedelser inför fyren: Spejarscoutpatrullen väljer redan i början av terminen temat för sitt rollspel. Temat kan t.ex. vara knutet till en viss tidsperiod (Vikingatiden, medeltida riddarspel, Vilda Västern) eller kretsa kring en verklig eller påhittad händelse eller plats (Ett mordmysterium, En kväll på Hogwarts, i Spegellandet)  

Varje spejarscout, patrulledarna och lotsen tilldelas en egen roll. För varje rollkaraktär görs en noggrann beskrivning med allt från ålder, kön, yrke och förhållande till de andra rollkaraktärerna till utmärkande personlighetsdrag. För rollspelet bestämmer patrullen t.ex. en inledning och gör upp ett löst manus att följa. Patrullen kan också välja att bara planera hur rollspelet börjar och lämna slutet öppet. Under terminens lopp fixar patrullen klädsel och övrig utrustning som behövs under rollspelet. Ett datum för evenemanget slås fast så tidigt som möjligt.  

Fyrens förverkligande: Under rollspelet lever sig deltagarna in i sina roller och försöker säga och göra sådant som den rollkaraktären skulle göra. Under rollspelets gång dokumenteras spelet på något sätt. Patrullen kan skriva ned historien i sin loggbok, eller bjuda in någon extra explorer- eller roverscout som filmar eller fotograferar rollspelet. Lotsen har kanske också tid att skriva ned historien an efter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Organisointitaidot Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder patrullens diskussion om rollspelsteman och ser till att alla får föra fram sina idéer. Patrulledaren bokar med lotsens hjälp vid behov lokaliteter för rollspels-evenemanget. Patrulledaren ser till att datumet som väljs för fyren passar alla i patrullen och sprider information om fyren till spejarscouterna och deras föräldrar. Patrulledaren gör med hjälp av lotsen upp en budget för evenemanget. Patrulledaren deltar i rollspelet med liv och lust och uppmuntrar och hjälper spejarscouterna att hålla sig till sina roller. Efteråt diskuterar patrulledaren med lotsen om fyren och hela etappen. Efter fyren kan det redan vara aktuellt att diskutera nästa etapp med lotsen och göra upp preliminära planer.  Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hålla fyren på en lämplig nivå för patrullen. Lotsen godkänner patrullens rollspelsplaner och de karaktärer som väljs för varje deltagare. Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att boka utrymmen för rollspelsevenemanget. Lotsen håller koll på att information om evenemanget går till alla spejarscouters hem i god tid före evenemanget. Lotsen deltar också i rollspelet och kan fungera som spelledare och föra in nya element i spelet om scouterna kör fast (t.ex. nya ledtrådar som hittas i mordmysteriet, eller en hård vind som tvingar vikingaskeppen att ta i land i främmande trakter). Lotsens uppgift är att övervaka och vid behov styra spelet så att det hela tiden känns tryggt och säkert för deltagarna och alla får en bra upplevelse. I och med att lotsen deltar i rollspelet kan lotsen också lättare utvärdera fyren tillsammans med patrullen efteråt.  Efter fyren diskuterar patrullen tillsammans under lotsens ledning om fyren och hela etappen. Under utvärderingen funderar patrullen på vad de lärt sig under etappen och fyren. Vilka utmaningar har patrullen mött under etappen och fyren. Vilka känslor har aktiviteterna och fyren väckt hos spejarscouterna? Är det något spejarscouterna saknat? Finns det något man nu skulle göra annorlunda? Lotsen berättar ärligt men konstruktivt om sin egen uppfattning om fyren och etappen. Lotsen bör minnas att främst utvärdera gruppens arbete och undvika att fokusera på enskilda spejarscouters eventuella misstag.  Lotsen håller också en skild utvärderingsdiskussion med patrulledaren. Det kunde vara bra att lotsen i förväg funderat på utvecklingsförslag till patrulledaren. Fyrens utvärdering: Efter fyren håller patrullen en utvärderingsdiskussion med lotsen. Samtidigt diskuterar patrullen också hela etappen. Målsättningen med utvärderingen är att spejarscouterna ser hur patrullen utvecklats som grupp; vad de lyckades med tillsammans och vilka saker de som grupp kunde göra annorlunda följande gång. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga