Målsättningen är att spejarscouterna under fyren anpassar de kunskaper de lärt sig under kreativitetsetappen till produktutveckling i det egna företaget och till att uppfylla önskemål från kunderna. Spejarscouten lär sig vad begreppen företagande och produktutveckling betyder. Spejarscouten lär sig att använda råvaror från skogen på ett kreativt sätt.

Valikko

Fyralternativ: Skogsföretag


Målsättning:

Målsättningen är att spejarscouterna under fyren anpassar de kunskaper de lärt sig under kreativitetsetappen till produktutveckling i det egna företaget och till att uppfylla önskemål från kunderna. Spejarscouten lär sig vad begreppen företagande och produktutveckling betyder. Spejarscouten lär sig att använda råvaror från skogen på ett kreativt sätt.

Beskrivning:

Spejarscouterna skapar ett företag i skogsbranschen. Spejarscouterna hittar på ett namn för företaget och skapar en logo. Spejarscouterna tar sig an rollerna som företagets ägare och anställda och registrerar företaget. Spejarscouterna planerar en egen produkt av råvaror ur skogen och genomför en prototyp som presenteras på en marknad. Presentationen kan göras på en utfärd, på ett möte eller t.ex. på ett för hela kåren gemensamt evenemang eller festlighet.

Förberedelser inför fyren: Först tittar patrullen tillsammans på en video på hur fyren kan genomföras: https://youtu.be/ddSZCMk7v5w. Sedan planerar patrullen tillsammans hur den vill genomföra fyren. Samtidigt väljer patrullen också vilket problem de vill försöka lösa. Skogsföretaget kan genomföras antingen på kårens egen utfärd eller som en del av en avdelningsträff, eller i delar längs med hela verksamhetsterminen. Fyren har planerats i samarbete med Företagsbyn och UPM och den baserar sig på skogsdalen på Finnjamboreen Roihu.  

Fyrens förverkligande: Mer detaljerade anvisningar och en lista på vilket material som behövs för att genomföra fyren finns här (på finska): http://partio-ohjelma.fi/uploads/2017/02/Mets%C3%A4yritys-Majakka.pdf  

Först bildar grupperna ett skogsföretag. Sedan skapar varje företag en prototyp av sin affärsidé, som baserar sig på kundernas önskemål, och som kommer att ”säljas” på marknaden.  

 1. Kundernas problem kan delas åt grupperna antingen genom lottdragning eller genom att varje grupp själv får välja ett problem. Det är förstås också möjligt att hitta på helt nya problem att lösa. Problemen är följande:
  1.
  Om du vill gå ut i skogen blir du säkert förvånad
  2.
  Mitt hem är inte här 
  3.
  Mina ben bär mig inte 
  4.
  Hela köket rockade 
  5
  Hundra saker 
  6.
  Det var så trååååååkigt 
  7.
  Kärleken till mat 
  8.
  Återvinn och bli vacker  
 2. Följande steg är att grunda företaget. Hitta på ett namn, en logo och en produktidé.  
 3. Nu följer byråkratin och att grunda företaget. Ansök också om patent för produktidén.   
 4. Fundera till följande på vilka råvaror som behövs till produkten. Gör en inköpslista och en budget.  
 5. Dags att göra inköp! Gå och köp det material ni behöver inom budgeten som ni skapat. 
 6. Nu är det dags att skapa en prototyp av den egna affärsidén.  
 7. Då prototypen är färdig är det dags att testa den. Ledaren eller någon annan utomstående extern utvärderar hur väl produkten fungerar. 
 8. Lansering av produkten. Produkten presenteras för föräldrar, en annan spejarscoutpatrull eller varför inte för hela kåren. Patrullen kan också filma en reklamvideo om sin produkt och presentera den via nätet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luonto Organisointitaidot Talous Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ansvarar för genomförandet av fyren i samarbete med lotsen. Patrulledaren bekantar sig med anvisningarna för fyren och bestämmer tillsammans med lotsen om fyren genomförs under en dag eller i mindre delar under hela verksamhetsperioden. Patrulledaren ger ansvar åt spejarscouterna, men ser samtidigt till att verksamheten fortskrider. Patrulledaren ser också till att spejarscouterna har tillgång till de blanketter de behöver för ”byråkratin”.   Lotsens uppgift: Eftersom tanken är att kreativitetsetappen är att sporra och främja spejarscouternas egna idéer är det mer än önskvärt att spejarscouterna själv utvecklar problem och produktidéer för att sedan genomföra dem. Lotsen fungerar som stöd för patrulledaren då hen hittar på problem som spejarscoutpatrullen ska lösa. Dessutom hjälper lotsen att skaffa material och kan fungera som en expert då slutprodukten utvärderas.   Att förbereda en fyr som genomförs under en dag tar ungefär tre timmar och då är tiden att skaffa material medräknad. Om fyren genomförs i delar längs med etappen kan spejarscouterna också själv fundera på hur materialet som behövs ska införskaffas. Kunde patrullen föreslå ett samarbete t.ex. åt en lokal trävaruleverantör, järnhandel eller annat företag? Fyrens utvärdering: Fyren avslutas då produkten har presenterats och utvärderats. Lotsen, en annan ledare i kåren eller en förälder kan fungera som ”kund”. Produkten presenteras för kunden, som ger respons om hur funktionsduglig produkten är, men också om hur väl produkten presenterades. Efter det här funderar patrullen under lotsens ledning vilka alla skeden som hörde till att grunda ett företag och att utveckla en produkt. Vad kändes nyttigt och vad kändes onödigt under processen? Spejarscouterna utvärderar också själva den produkt de utvecklat. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kreativitetsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga