Spejarscouten kan återvinna det avfall som skapas under ett läger och vet hur avfallet ska sorteras efter lägret.

Valikko

Fyralternativ: Avfall från lägret


Målsättning:

Spejarscouten kan återvinna det avfall som skapas under ett läger och vet hur avfallet ska sorteras efter lägret.

Beskrivning:

Spejarscouterna planerar hur det avfall som uppstår på lägret återvinns. Spejarscouterna planerar och genomför återvinningen på läger. Spejarscoutpatrullen bygger en avfallsstation för lägret och beräknar hur många små soptunnor som behövs.

 

Förberedelser inför fyren: Planeringen inför fyren börjar redan under kurstagningsskedet då patrullen väljer en fyr och hur omfattande den ska vara. Det är bra att vara i kontakt med lägerstaben redan under kurstagningsskedet så att spejarscoutpatrullens fyr beaktas i planeringen av lägret. Spejarscoutpatrullen deltar i planeringen av lägret för egen del. Spejarscoutpatrullen gör en plan över hur avfall sorteras och återvinns på lägret. Till planeringen hör också att bygga en avfallsstation och soptunnor till lägret. Det kan vara bra att lägga tydliga instruktioner på soptunnorna vad som ska läggas i vilken. Dessutom ansvarar spejarscoutpatrullen under hela lägret för att tömma soptunnorna och se till att de är i skick. Spejarscoutpatrullen planerar vilka verktyg och vilket material de behöver för att genomföra fyren. Samtidigt bokförs alla eventuella inköp. Spejarscoutpatrullen kan förse de andra lägerdeltagarna med infoinslag om återvinning.  

Fyrens förverkligande: Spejarscoutpatrullen genomför den på förhand tilldelade ansvarsuppgiften under lägret enligt plan. Slutligen deltar spejarscoutpatrullen i transporten av avfallet från lägret till slutsförvaringsstället och i utvärderingen av uppgiften. Samtidigt granskar spejarscoutpatrullen om de hållits inom sina budgetramar. Ansvarsuppgiften kan också dokumenteras med bilder och videon. Samtidigt kan patrullen observera hur mycket avfall som uppstår under ett läger per deltagare. Patrullen kan räkna varje lägerdeltagares koldioxidavtryck. Fyren kan göras mer krävande genom att spejarscouterna informerar de andra lägerdeltagarna om avfallssortering.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Kestävä kehitys Organisointitaidot Retkeily Talous Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsen ser till att ansvarsuppgiften inte är för stor för spejarscoutpatrullen och att den är lämplig att genomföra som fyr. Lotsen kontaktar lägerstaben i god tid innan lägret. Det är också lotsens uppgift att se till att spejarscouterna också kan delta i lägerprogrammet som deltagare. Lotsen stöder spejarscoutpatrullen i genomförandet och i att hålla sig till sin plan samt gör observationer så att hen kan ge uppbyggande respons om fyren. Vid behov hjälper lotsen och ser också till att spejarscouterna orkar med sin uppgift.   Patrullen diskuterar under ledning av lotsen om fyren och om hela etappen. Då utvärderas följande saker: Vilka saker har patrullen lärt sig under etappen och fyren? Hurudana utmaningar mötte patrullen under fyren och etappen? Hurudana känslor väckte aktiviteterna och fyren? Vad saknades? Vad skulle patrullen göra annorlunda? Lotsen delger spejarscoutpatrullen sin ärliga åsikt om fyren och etappen på ett konstruktivt sätt. Det är bra om lotsen kommer ihåg att responsen utgör en unik lärosituation för spejarscouterna.   Efter fyren för lotsen en individuell evalueringsdiskussion med patrulledaren. Det är bra att lotsen på förhand funderar på några förbättringsförslag för patrulledaren. Samtidigt bestämmer lotsen och patrulledaren en tidpunkt för planering av följande etapp.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper spejarscoutpatrullen att planera etappen tillsammans med lotsen och lägerstaben. Patrulledaren hjälper patrullen att söka efter information om avfall och var det hamnar samt stöder och uppmuntrar spejarscoutpatrullen under aktiviteten. Vid behov hjälper patrulledaren och ger instruktioner samt fungerar som budbärare mellan lägerstaben och spejarscouterna.   Patrulledaren diskuterar med lotsen om fyren och hela etappen. Efter fyren kan det vara naturligt att blicka fram mot följande etapp och göra preliminära planer tillsammans med lotsen. Fyrens utvärdering:  Efter fyren har patrullen en utvärderingsdiskussion om fyren under lotsens ledning. Samtidigt diskuterar patrullen om hela den gångna etappen. Det är bra om patrullen bokar gott om tid för utvärdering och funderar på en lämplig plats. Utvärderingsdiskussionen kan t.ex. göras vid en lägereld. Målsättningen med utvärderingen är att spejarscouterna stannar upp och reflekterar över sitt eget kunnande och sin egen utveckling.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga