Spejarscouten kan planera och genomföra trygga lägerkonstruktioner. Spejarscouten kan skapa en tidtabell för sin egen verksamhet och planera sin tidsanvändning. Spejarscouten kan bära ansvar.

Valikko

Fyralternativ: Lägerkonstruktion


Målsättning:

Spejarscouten kan planera och genomföra trygga lägerkonstruktioner. Spejarscouten kan skapa en tidtabell för sin egen verksamhet och planera sin tidsanvändning. Spejarscouten kan bära ansvar.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen ansvarar under ett läger för någon konstruktion som är till nytta för hela lägret, exempelvis ett diskbord, en torkställning för kärl eller en brygga att ta vatten från. Patrullen planerar konstruktionen innan lägret och ber lotsen och patrulledaren godkänna deras planer. Att planera och genomföra en fyr under ett läger kräver att spejarscoutpatrullen samarbetar med lägerstaben. Lägerstaben gör en budget för spejarscoutpatrullen som ska räcka för konstruktionen. Det är bra om spejarscouterna i planeringsskedet repeterar knopar och surrningar inför lägret. Tips på konstruktioner finns i t.ex. boken Ryggsäcken.  

Förberedelser inför fyren: Förberedelserna för fyren inleds redan i planeringsskedet då patrullen fattar beslut som rör fyren. Spejarscoutpatrullen kontaktar lägerstaben, men hjälp av lotsen eller patrulledaren, i god tid innan lägret och delger sina planer. Spejarscoutpatrullen kan t.ex. ansvara för att bygga en allmännyttig lägerkonstruktion. Spejarscoutpatrullen deltar i minst ett lägermöte och presenterar sina planer för lägerstaben.  

I planeringsskedet är det bra om spejarscoutpatrullen repeterar de knopar och surrningar som behövs för konstruktionerna. Patrullen kan också öva på att bygga olika konstruktioner. Byggtips finns i bl.a. boken Ryggsäcken. Spejarscoutpatrullen tar också säkerhetsaspekter i beaktande.  

Vid behov förmedlar lotsen ledarstabens anvisningar om hurudana konstruktioner som behövs på lägret till spejarscoutpatrullen, som på basen av anvisningarna gör sina planer. Patrullen ska också göra en skiss där den uppskattar hur lång tid det tar att göra en konstruktion, så att lägerstaben kan ta i beaktande att spejarscouterna också deltar i det andra programmet på lägret.  

Fyrens förverkligande: Spejarscoutpatrullen bygger de planerade lägerkonstruktionerna och följer sin tidsuppskattning. Innan lägerkonstruktionerna tas i bruk godkänner lägerstaben och lotsen dem. Spejarscouterna gör eventuella förbättringar med hjälp av patrulledaren och lotsen innan konstruktionen tas i bruk. Efter lägret deltar spejarscoutpatrullen i att riva sin konstruktion eller ansvarar för att föra konstruktionen i förvaring. Patrullen tar hand om det avfall som bildas under rivningen.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily Talous
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsen är vid behov i kontakt med lägerstaben eller kårledningen om ansvarsuppgiften. Lotsen förmedlar också anvisningar från lägerstaben och kårledningen till spejarscouterna. Lotsen godkänner patrullens plan över en lägerkonstruktion tillsammans med lägerstaben. Lotsen ansvarar för att också säkerheten noteras i planen.   Lotsen ansvarar för konstruktionernas säkerhet. Lotsen är i kontakt med lägerstaben under lägret om hur projektet framskrider. Vid behov hjälper lotsen spejarscoutpatrullen att bygga lägerkonstruktionen. Lotsen deltar i aktiviteten så att hen kan göra observationer i anknytning till fyren.   Patrullen diskuterar under lotsens ledning om fyren och om hela etappen. Patrullen funderar under utvärderingen över följande saker: Vad har patrullen lärt sig under den gångna fyren? Hurudana utmaningar har patrullen mött? Hurudana känslor har aktiviteterna och fyren väckt hos spejarscouterna? Vilka saker saknade patrullen och vilka saker skulle göras på annat sätt? Lotsen delger patrullen sin ärliga åsikt om fyren och etappen på ett konstruktivt sätt. Lotsen ska komma ihåg att responsen är en unik lärosituation för spejarscouterna.   Efter fyren för lotsen en individuell evalueringsdiskussion med patrulledaren. Det är bra att lotsen på förhand funderar på några förbättringsförslag för patrulledaren. Samtidigt bestämmer lotsen och patrulledaren en tidpunkt för planering av följande etapp.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren håller kontakt med lotsen om hur fyren framskrider. Tillsammans med lotsen och lägerstaben godkänner patrulledaren spejarscouternas plan för lägerkonstruktioner. Patrulledaren hjälper spejarscouterna att genomföra sina planer och ser till att alla deltar i byggprojektet. Patrulledaren uppmuntrar spejarscouterna. Patrulledaren diskuterar med lotsen om den genomförda fyren och om hela etappen. Efter fyren är det naturligt att tillsammans med lotsen blicka fram mot följande fyr och göra preliminära planer. Fyrens utvärdering: Efter fyren har patrullen en utvärderingsdiskussion om fyren under lotsens ledning. Samtidigt diskuterar patrullen om hela den gångna etappen. Det är bra om patrullen bokar gott om tid för utvärdering och funderar på en lämplig plats. Utvärderingsdiskussionen kan t.ex. göras vid en lägereld. Målsättningen med utvärderingen är att spejarscouterna stannar upp och reflekterar över sitt eget kunnande och sin egen utveckling. Utvärderingsdiskussionen för en fyr som ordnas under ett läger kan t.ex. göras under ett patrullrådd på lägret. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga