Målsättning: Spejarscouten lär sig att planera egen verksamhet. Spejarscouten kan med hjälp av en äldre ledare skapa naturupplevelser för vargungar och/eller äventyrsscouter och planera lämpliga aktiviteter för dem. Spejarscouten utvecklar sin samarbetsfärdigeter genom att samarbeta med de andra ledarna i kåren.

Valikko

Fyralternativ: Naturstig åt vargungar eller äventyrsscouter


Målsättning:

Målsättning: Spejarscouten lär sig att planera egen verksamhet. Spejarscouten kan med hjälp av en äldre ledare skapa naturupplevelser för vargungar och/eller äventyrsscouter och planera lämpliga aktiviteter för dem. Spejarscouten utvecklar sin samarbetsfärdigeter genom att samarbeta med de andra ledarna i kåren.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen planerar och genomför en naturstig åt vargungar eller äventyrsscouter.

Förberedelser inför fyren: Planeringen av naturstigen inleds redan i planeringsskedet då patrullen fattar beslut om olika saker som anknyter till etappen och fyren. Om naturstigen genomförs på ett läger är det bra om spejarscouterna är i kontakt med lägerstaben redan i planeringsskedet. Spejarscouterna presenterar sina planer för lotsen och patrulledaren, som godkänner planerna tillsammans med en eventuell lägerstab. Uppgifter på naturstigen kan vara t.ex. olika igenkänningsuppgifter om djur och växter eller uppgifter om allemansrätter. Tips på uppgifter till naturstigen finns bl.a. i böckerna Vargungens spår och Ryggsäcken. Var och en spejarscout får också en egen ansvarsuppgift i planeringsskedet. Det är bra om spejarscoutpatrullen planerar naturstigen i god tid och satsar på planeringen. Spejarscoutpatrullen funderar på en lämplig informationskanal.  

Fyrens förverkligande: Spejarscoutpatrullen genomför med hjälp av lotsen naturstigen för vargungar eller äventyrsscouter. Spejarscouterna gör en inbjudan till naturstigen åt vargungarna och äventyrsscouterna. Patrulledaren och lotsen ser till att inbjudan är saklig. Reservera gärna tillräckligt med tid för genomförandet och be andra ledare från kåren som hjälp. Kom ihåg att också reservera tillräcklig första hjälpen utrustning till naturstigen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto Organisointitaidot Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsen ansvarar för att fyren är lämpligt krävande i förhållande till spejarscouternas kunskaper. Om fyren ordnas under ett läger kontaktar lotsen lägerstaben innan lägret och kommer överens om saker som anknyter till fyren tillsammans med staben. Dessutom deltar lotsen i planeringen och godkänner tillsammans med patrulledaren spejarscoutpatrullens plan för aktiviteten. Hen hjälper också spejarscoutpatrullen i planeringen av fyren. Lotsen försäkrar sig om att de planerade uppgifterna är lämpliga för vargungar och äventyrsscouter, och är i kontakt med kårens akelor och kaptener i planeringsskedet. Lotsen hjälper spejarscouterna att hitta en lämplig plats att genomföra naturstigen på. Lotsen ansvarar för säkerheten tillsammans med de andra ledarna i kåren. Lotsen deltar i fyren så att hen kan utvärdera och ge feedback om fyren åt spejarscoutpatrullen.   Patrullen diskuterar under ledning av lotsen om fyren och om hela etappen. Då utvärderas följande saker: Vilka saker har patrullen lärt sig under etappen och fyren? Hurudana utmaningar mötte patrullen fyren och etappen? Hurudana känslor väckte aktiviteterna och fyren? Vad saknades? Vad skulle patrullen göra annorlunda? Lotsen delger spejarscoutpatrullen sin ärliga åsikt om fyren och etappen på ett konstruktivt sätt. Det är bra om lotsen kommer ihåg att responsen utgör en unik lärosituation för spejarscouterna.   Efter fyren för lotsen en individuell evalueringsdiskussion med patrulledaren. Det är bra att lotsen på förhand funderar på några förbättringsförslag för patrulledaren. Samtidigt bestämmer lotsen och patrulledaren en tidpunkt för planering av följande etapp.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper spejarscoutpatrullen att planera fyren. Hen hjälper till att planera och uppmuntrar spejarscouterna att vara i kontakt med lägerstaben. Vid behov hämtar patrulledaren olika material som kan hjälpa till i planeringen av naturstigen.   Patrulledaren stöder och handleder spejarscouterna vid behov. Hen deltar i fyren enligt överenskommelse. Det är bra om lotsen och patrulledaren kommer överens sin arbetsfördelning innan fyren.    Patrulledaren diskuterar med lotsen om fyren och hela etappen. Efter fyren kan det vara naturligt att blicka fram mot följande etapp och göra preliminära planer tillsammans med lotsen.   Fyrens utvärdering: Efter fyren har patrullen en utvärderingsdiskussion om fyren under lotsens ledning. Samtidigt diskuterar patrullen om hela den gångna etappen. Det är bra om patrullen bokar gott om tid för utvärdering och funderar på en lämplig plats. Utvärderingsdiskussionen kan t.ex. göras vid en lägereld. Målsättningen med utvärderingen är att spejarscouterna stannar upp och reflekterar över sitt eget kunnande och sin egen utveckling. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga