Spejarscouten förstår hur den egna verksamheten påverkar naturen. Hen märker att det också i Finland finns miljöproblem. Spejarscouten vill värna om naturen.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Naturskydd i Finland


Målsättning:

Spejarscouten förstår hur den egna verksamheten påverkar naturen. Hen märker att det också i Finland finns miljöproblem. Spejarscouten vill värna om naturen.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med finskt natur- och miljöskydd och hot mot den finska naturen. Patrullen bekantar sig med det ämne de valt med hjälp av olika källor och experter samt gör en undersökning. Slutligen drar patrullen slutsatser om de undersökningsresultat de fått.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper spejarscouterna att genomföra aktiviteten i praktiken. Hen skaffar den utrustning som behövs för att genomföra aktiviteten och bekantar sig också själv med ämnet på förhand.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper att vid behov skaffa den utrustning som behövs och hjälper patrullen att hitta ett lämpligt ämne att bekanta sig med. Lotsen ställer under aktiviteten frågor åt spejarscouterna som fungerar som tankeväckare och hjälper spejarscouterna att nå ett steg längre i sitt tänkande.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen undersöker vilka gärningar en närbutik gör för miljön. Patrullen kommer överens om ett besök på förhand. Patrullen blir medveten om vilka sätt butiken använder sig av för att minska belastningen på miljön. Sådana sätt är t.ex. att förvara drycker i kylskåp, lock på frysdiskarna, tygkassar till salu, plastkassarna är gjorda av återvunnet material och det finns biologiskt nedbrytbara påsar för frukt. Har butiken fått något miljöcertifikat eller diplom som erkännande för sitt arbete för miljön? Finns det information om miljön för kunderna i butiken? Hurudan information finns tillgänglig? Patrullen undersöker butikens gård. Finns det en insamlingspunkt för kunderna? Om så är, för vilka olika sorter av avfall finns det insamlingskärl? Finns butikens egna sopkärl på gården? Ta en titt i behållaren för blandavfall. Finns där bioavfall (t.ex. bröd i sina plastförpackningar)?  Det lönar sig för patrullen att berätta om sina observationer åt köpmannen och tipsa om eventuella förbättringsförslag. Patrullen kan också presentera andra gärningar för miljön. Patrullen kan rösta med sina fötter och handla inför utfärden på något annat ställe nästa gång om butiken inte sköter sig mot miljön. Patrullen kan också göra en djupare undersökning i butiken med hjälp av ”Naturewatch Ostoksilla”-materialet av WWF.  

Patrullen undersöker närskogens framtid genom att söka efter tecken på luftföroreningar. Patrullen undersöker tecken på luftföroreningar genom att fotografera, rita eller ta prover. Patrullen undersöker till exempel mängden lav, allélavens, skägglavens eller barrträdens skick. I hurdant skick barrträden är kan man undersöka genom att studera deras barr med förstoringsglas, lupp, mikroskop eller genom att undersöka barrårgångarna. Patrullen undersöker också varifrån föroreningar får sitt ursprung och vilken den mest trovärdiga förorsakaren i den här skogen är. Patrullen undersöker också hur människan har ändrat området (skogen), håller på att ändra på det eller kommer att ändra på det. Patrullen intervjuar en skogsägare och frågar vad som tänkts göras åt skogen i fortsättningen och hur man har skött skogen hittills. Patrullen samlar ihop undersökningsresultaten och drar slutsatser på basen av dem. Patrullen kan försöka fundera ut vilka förändringar det sker i skogen under de kommande åren. Vilken är skogens framtid? Hur kommer människans verksamhet att synas? Hur kommer skogens invånare att trivas i framtiden? Vad tycker patrullen att absolut borde besparas i denna skog? Vad kan människorna göra för det? Patrullen kan publicera sina resultat i kårens tidning, på webbplatsen eller i lokaltidningen.

Patrullen gör en undersökning vid vattendragen i närheten genom att söka tecken på försurning och övergödning. Patrullen kan till exempel undersöka vattnets klarhet, bottensynlighet, solens genomträngningsförmåga, pH-värde i sjön eller hur mycket vattendjur det finns i vattnet. Patrullen undersöker också i vad föroreningarna har sitt ursprung och vilka de mest troliga förorsakarna för dem är. Patrullen undersöker också hur människan har förändrat vattendraget, håller på eller kommer att förändra det. Till slut drar patrullen slutsatser utgående från de undersökningsresultat de fått. Förändringar åstadkomna av människan kan man undersöka genom att titta på följande saker: utsläpp ur fabriker och anläggningar, åkrar, sommarstugor. Ni kan också intervjua kommunens miljöansvariga. Patrullen kan försöka fundera ut vilka förändringar som sker i vattendraget under de kommande åren. Vilken är vattendragets framtid? Hur kommer människans verksamhet att märkas? Vad tycker patrullen att absolut borde besparas i detta vattendrag? Vad kan människorna göra för det? Patrullen kan publicera sina resultat i kårens tidning, på webbplatsen eller i lokaltidningen.

Lägg till tips

Bifoga