Spejarscouten kan bära ansvar. Hen planerar sin verksamhet och gör den överenskomna ledarskaps- eller ansvarsuppgiften. Spejarscouten kan ta emot feedback.

Valikko

Ledarskaps- eller ansvarsuppdrag: Överlevnad


Målsättning:

Spejarscouten kan bära ansvar. Hen planerar sin verksamhet och gör den överenskomna ledarskaps- eller ansvarsuppgiften. Spejarscouten kan ta emot feedback.

Beskrivning:

Spejarscouten genomför ensam eller tillsammans med ett par en tillfällig och handledd ledarskaps- eller ansvarsuppgift, antingen inom eller utanför gruppen. Spejarscouten får respons på den utförda uppgiften. Patrulledaren eller äldre ledare stöder spejarscouten då hen utför uppgiften.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren planerar tillsammans med lotsen och patrullen lämpliga ledarskaps- eller ansvarsuppgifter för varje spejarscout eller spejarscoutpar. Patrulledaren hjälper spejarscouterna att planera ledarskaps- eller ansvarsuppgifterna, också gällande innehåll. Hen ser till att varje spejarscout vet vad hen ska göra och att spejarscouterna har tillgång till det material som behövs för aktiviteten. I samarbete med lotsen ger patrulledaren spejarscouterna respons gällande hur de utförde uppgiften. Lotsens uppgift: Lotsen leder uppgiften antingen direkt eller indirekt genom patrulledaren. Hen ser till att varje spejarscout har en lämpligt stor ledarskaps- eller ansvarsuppgift. Då man funderar på övningarna är det bra att komma ihåg att det är frågan om en handledd och tillfällig ledarskaps- eller ansvarsuppgift. Lotsen hjälper till med att hålla kontakt och praktiska arrangemang. Vid behov kan lotsen också hjälpa i planeringen av uppgifterna, t.ex. genom att handleda spejarscouterna att fundera på vilka aktiviteter som lämpar sig för de yngre åldersgrupperna och genom att vid behov ge konkreta tips för planering och genomförande av aktiviteter. Lotsen leder också feedbackdiskussionen efter övningen. Om aktiviteten har genomförts som ledarskapspraktik är det bra att också utnyttja feedbacken av akelorna eller kaptenerna. Lotsen ser till att kaptenen och akelan också vet om hurudan uppgift det varit frågan om. Håll gärna feedbackdiskussionen rätt fort efter att aktiviteten har genomförts.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga