Spejarscouten kan fatta gemensamma beslut och planera olika projekt.

Valikko

Överlevnadsetappens kurstagningsskede


Målsättning:

Spejarscouten kan fatta gemensamma beslut och planera olika projekt.

Beskrivning:

Spejarscouterna fattar beslut tillsammans i frågor som anknyter till etappen och planerar fyren. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren bekantar sig noggrant med spejarscouternas program på förhand, så att hen kan presentera det för sin patrull. Patrulledaren ska vara entusiastisk och hjälpa spejarscouterna att välja en lämplig etapp med passande aktiviteter och en fyr åt sig. Patrulledaren tar med sig spejarscoutprogrammet för patrullen att läsa, antingen på papper eller elektroniskt.   Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att se till att spejarscoutpatrullen väljer inspirerande aktiviteter åt sig och lämpligt utmanande tips för genomförande av fyren. Lotsen ser också till att patrullen bekantar sig med kårens och förbundets verksamhetsplan i planeringsskedet och plockar med spejarscoutevenemangen i sin egen verksamhet. Då aktiviteterna utförs ska lotsen se till att målsättningarna för aktiviteterna uppfylls på det sätt patrullen valt att förverkliga aktiviteten. Tanken är att patrullen också ska lära sig något nytt och inte bara repetera det de lärt sig som äventyrsscouter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen gör tillsammans ett avtal. I avtalet skriver patrullen de gemensamma spelreglerna för följande halvårsperiod. Till exempel de aktiviteter som patrullen kommer göra och de evenemang patrullen kommer delta i skrivs in i avtalet. Patrulledaren kan lova att arrangera de planerade aktiviteterna på ett roligt sätt, lotsen ordnar en trevlig utflykt och spejarscouterna lovar att de deltar i åtminstone en av kårens medelsinsamlingskampanjer. Avsikten är att öva på att göra upp ett avtal och att också hålla det. Det lönar sig att göra avtalet tillräckligt detaljerat. Avtalet kan också fungera som verksamhetsplan eller åtminstone som ett utkast för den. Dessutom kan patrullen, om den så vill, komma överens om eventuella följder om någon inte följer avtalet. Det är lotsens uppgift att se till att följderna för att bryta mot kontraktet och andra punkter i avtalet är måttfulla.  

Patrullen övar på mötesrutiner. Patrullmedlemmarna klär sig i scoutklädsel till mötet, ber om ordet och för protokoll. Under de första etapperna är det bra om lotsen är ordförande, medan patrulledaren kan vara ordförande under senare etapper. Patrullen kan bekanta sig med programmet innan mötet, så att lotsens och patrulledarens presentation inte avbryter mötet. Då spejarscouterna får mer erfarenhet får de allt mer ansvar för beslut och verksamhetsplanen skrivs helt och hållet av patrullen. Under de första etapperna kan lotsen och patrulledaren göra preliminära val åt patrullen, den nästan färdiga verksamhetsplanen slutför sedan patrullen tillsammans.  Tanken är att spejarscouterna ska lära sig formellt mötesbeteende. Patrullens uppgift är att i mån av möjlighet bestämma om vilken etapp de gör och vilka aktiviteter de tänker utföra under etappen. Patrullen kan också besluta om fyrens innehåll.   Föredragningslistan för mötet kan t.ex. se ut såhär: 

  1. Presentation av etappen: Etappen och tanken bakom etappen presenteras kort.
  2. Presentation av fyren: Fyren och eventuella alternativ presenteras kort. Planering av några alternativa fyrar.
  3. Presentation av aktiviteterna: Aktiviteterna presenteras kort.
  4. Val av fyr och målsättning: Lotsen ger alternativa teman för fyren och patrullen väljer sitt favoritämne och väljer målsättning inför fyren. Fyren och de utmaningar som relaterar till den specificeras ännu under etappen.
  5. Val av aktiviteter: Patrullen väljer aktiviteter ur en lista som lotsen sammanställt. Lotsen har kanske plockat bort några aktiviteter från listan innan hen ger patrullen valmöjlighet. Tanken är att patrullen ska välja sådana aktiviteter som stöder genomförandet av fyren.
  6. Val av ordning: Patrullen väljer i vilken ordning aktiviteterna utförs och på basis av det görs en stomme för verksamhetskalendern. Hoppa över den här punkten åtminstone under första etappen.
  7. Ansvarsuppgifter: Presentation av ansvarsuppgifter d.v.s. ledarskapsuppgifter i ett äventyrsscoutlag och till etappen tillhörande ansvarsuppgifter i den egna gruppen. Dessutom planeras den preliminära tidpunkten för ansvarsuppgifterna och fördelningen av dem.

Lägg till tips

Bifoga