Spejarscouten skapar sin egen identitet.

Valikko

Förhållandet till samhället: Medborgare


Målsättning:

Spejarscouten skapar sin egen identitet.

Beskrivning:

Spejarscouten reflekterar över finländskhet och den finländska identiteten. Hen reflekterar över sin roll som finländare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren skaffar det material som behövs till mötet. Hen förbereder frågor på förhand, för att inleda spejarscouternas diskussion om sitt eget medborgarskap och sin identitet. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att klargöra för spejarscouterna vad begreppet identitet betyder. Identitet är människans egen uppfattning om sig själv. Som grund för identiteten ligger människans personliga egenskaper men identiteten växer under växelverkan med andra människor, som t.ex. föräldrar, syskon och vänner. Identiteten består av många olika saker. Även om man under aktiviteten fokuserar på att reflektera över nationalitet, är det viktigt att lotsen påminner om att nationaliteten inte fullständigt definierar människors identitet, människor förenas och skiljs också åt av många andra saker.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Samhällsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Reklam för Finland. Spejarscouterna gör en reklam om Finland för personer som överväger att flytta till Finland. Man kan rita bilder och skriva texter till reklamen. Meningen är att reklamen ska beskriva såväl goda som dåliga sidor om Finland. Vilka saker är bra i Finland? Vilka dåliga saker borde en person som överväger att flytta hit veta innan hen flyttar? Det är bra att fokusera på saker som har att göra med vardagen i Finland i reklamen: får man lätt en vän av en finländare? Är det tryggt för invandrare att bosätta sig i Finland? Då reklamerna är färdiga jämför spejarscouterna dem. Hur väl har varje grupp eller varje enskild spejarscout klarat av att göra reklam om Finland till utlänningar? Källa: Finlands Röda Kors, Veckan mot rasism

Gemensam identitet. En av spejarscouterna lägger ner sig på ett stort papper och de andra ritar hens konturer. Efter det här klipps figuren ut. Varje spejarscout tar en hög post it-lappar och skriver ned saker och ord som anknyter till hens liv och identitet. På lapparna kan man bl.a. skriva följande sker: social, storasyster, skejtare, glad, finländsk, östnylänning, grön, sportig, muslim, djurvän, ateist. Till slut fästs lapparna på figuren. Figuren kan också få ritade ögon, näsa och mun. Sammanställningen av patrullens gemensamma identitet kan hängas upp på väggen i kårlokalen. Källa: Finlands Röda Kors, Veckan mot rasism

Nationalitet är inte den enda saken som förenar människor. Patrullen listar andra saker som förenar människor. Till vilka grupper kan människor höra och vad allt kan vara del av en människas identitet. Sådana saker kan t.ex. vara värdegrund, hobbyer, yrke, sexuell läggning, politisk åsikt, bostadsort, religion och familj. Patrullen kan lista olika ord som beskriver identitet, som t.ex. scout, europé, got, vegetarian, orienterare, liten o.s.v. Hurudana identitetskombinationer kan hittas i listan? Kan någon vara fotbollsspelare, muslim och vegan samtidigt? Spejarscouterna kan också fundera hur många av orden på tavlan som beskriver deras egen identitet. Vilka saker är speciellt viktiga för deras egen identitet? Vilken del av sin identitet skulle spejarscouten berätta först åt en ny människa? Källa: Finlands Röda Kors, Veckan mot rasism

Spejarscouterna tar fram penna och papper. Var och en skriver på sitt papper så många ord som hen kan tänka på som är anknutna till finländskhet och Finland. Då listan är färdig funderar patrullen varför just dessa saker är finländska eller anknutna till Finland. Anknyter sakerna endast till Finland eller kunde en medborgare i ett annat land lista samma saker? Betyder finländskhet samma sak för alla finländare? Vad betyder finländskhet för spejarscouten själv? Kan man vara finländare även om man inte är född i Finland? Vad gör en människa till en finländare? Källa: Finlands Röda Kors, Veckan mot rasism

Lägg till tips

Bifoga