Spejarscouten lär sig att förstå nödlägen i sin egen hemstad och förbereder sig för inför en undantagssituation.

Valikko

Fyralternativ: Befolkningsskydd


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att förstå nödlägen i sin egen hemstad och förbereder sig för inför en undantagssituation.

Beskrivning:

Patrullen spenderar ett dygn i exil från sin hemstad på grund av ett fiktivt hot. Patrullen har med sig den utrusning de behöver för överlevnad.

Förberedelser inför fyren: I början av verksamhetsperioden skriver spejarscouten en lista över tre föremål som hen skulle ta med sig i en evakueringssituation. Längs verksamhetsperioden kan spejarscouten ändra sin lista efter hand då hen lär sig nya färdigheter och förstår nya saker.  

Patrullen bekantar sig med ett befolkningsskydd och bekantar sig med tillhörande utrustning, samt planerar på basen av det en utrustningslåda som skulle hjälpa dem att överleva i en evakueringssituation. Tillsammans med lotsen funderar patrullen över hurudana situationer de kan möta och förbereder lösningar på dem.  

Fyrens förverkligande: Spejarscouten packar sakerna från sin lista. Patrullen beger sig till en på förhand bestämd evakueringsplats (t.ex. ett befolkningsskydd). Patrullen slår läger för 24 timmar på evakueringsplatsen. Tillsammans ser patrullen efter varandra och hur patrullmedlemmarna orkar under utfärden. Patrullen hittar tillsammans på aktiviteter att genomföra under evakueringen. Patrullen kan t.ex. leva sig in i ett rollspel eller spela barn i olika åldrar i en familj eller åldringar. Patrullen kan också hitta på egna spel eller ordlekar som tidsfördriv eller sjunga de sånger patrullmedlemmarna kommer ihåg ur sångboken. Under fyren kan också olika tilläggsutmaningar, som t.ex. en påhittad nödsituation, förekomma.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsen deltar i utfärden tillsammans med patrullen och ser till säkerheten och hur spejarscouterna orkar mentalt. Lotsen stöder patrulledaren i att planera utfärden och funderar tillsammans vad man kunde göra under utfärden. Lotsen kan också planera en överraskning som avslut på en lyckad evakueringsutfärd.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren påminner patrullen under verksamhetsperioden att hålla sin lista över tre saker uppdaterad och väcker diskussion med jämna mellanrum om hur nödvändiga sakerna är. Med hjälp av lotsen ordnar patrulledaren en utfärd till ett befolkningsskydd eller liknande. Patrulledaren planerar på förhand program till utfärden. Patrulledaren deltar i utfärden tillsammans med patrullen och ser till att patrullen använder sig av de färdigheter de lärt sig på förhand.   Fyrens utvärdering: Patrullen går tillsammans med lotsen igenom utmaningar och vad de lyckades med under dygnet och funderar på hur viktiga de saker som spejarscouten själv valde att ta med sig var. Patrullen funderar också på vad de skulle göra annorlunda om de skulle hamna i en riktig evakueringssituation. Patrullen kan också tillsammans fundera på hurudan gruppdynamiken var under dygnet.   Lotsen leder utvärderingsdiskussionen. Lotsen ger också respons åt spejarscoutpatrullen om planeringen och genomförandet av fyren. Samtidigt evalueras hela etappen. Under utvärderingen funderar patrullen på vad den lärt sig under den gångna etappen och fyren. Hurudana utmaningar har patrullen stött på under fyren och etappen? Vilka känslor har aktiviteterna och fyren väckt? Vilka saker saknades? Vad skulle patrullen göra annorlunda? Lotsen delger patrullen sin åsikt om etappen och fyren på ett ärligt och konstruktivt sätt. Lotsen ska komma ihåg att responsen är en utmärk situation att lära sig.   Patrulledaren diskuterar med lotsen om den genomförda fyren och etappen. Efter fyren är det naturligt att blicka framåt med lotsen och göra preliminära planer för följande etapp.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga