Spejarscouten vet vad som krävs för att genomföra en fyr som ett projekt. Spejarscouten genomför ett projekt med sin patrull.

Valikko

Fyralternativ: Egen butik


Målsättning:

Spejarscouten vet vad som krävs för att genomföra en fyr som ett projekt. Spejarscouten genomför ett projekt med sin patrull.

Beskrivning:

Patrullen planerar och genomför ett kortvarigt och småskaligt projekt där patrullen samlar medel för sin patrull.

Förberedelser inför fyren: Patrullen besluter tillsammans om en hurudan fyr de vill genomföra. Patrullen kan t.ex. ha en kiosk under en scoutfärdighetstävling, delta i en Restaurangdag eller Städdag, delta i en basar eller ordna kaffeservering under ett evenemang. Efter evenemanget listar patrullen vilka olika saker som ska beaktas i planering och förberedelser. Arbetsuppgifterna varierar från projekt till projekt. Sådana är t.ex. att planera och boka ett försäljningsutrymme, marknadsföring, att planera produkter till försäljning, att skaffa material och att förbereda produkter som ska säljas, att bygga en försäljningsplats, att ta hand om växelpengar, att göra arbetsturer och så vidare. Patrullen fördelar arbetsuppgifterna mellan patrullens medlemmar eller arbetsgrupper.  

Fyrens förverkligande: Patrullen genomför projektet enligt plan. Patrullen ser också till att projektet dokumenteras genom att t.ex. fotografera eller göra inlägg på sociala medier.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Organisointitaidot Talous Varainhankinta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsen hjälper spejarscouterna att hitta och planera en lämplig företagsidé. Målsättningen är att gruppen väljer en lämpligt stor uppgift åt sig. Lotsens uppgift är att uppmuntra spejarscouterna att välja ett tillräckligt krävande projekt men ändå hålla fötterna på jorden. Lotsen hjälper spejarscouterna att komma ihåg att praktiska detaljer som anknyter till att driva en egen butik. Hen handleder spejascouterna att fördela uppgifterna sinsemellan och uppmuntrar dem att ta hand om sitt ansvarsområde. Lotsen ser till att var och en får sin åsikt hörd. Lotsen deltar i projektet enligt spejarscouternas önskemål och behov. Hen följer med vad som pågår och ingriper vid behov före möjliga stötestenar. Lotsen ger patrulledaren och spejarscouterna utrymme att verka men är ändå närvarande.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder planeringen. Patrulledaren hjälper spejarscouterna vid behov att göra beslut och handleder spejarna att hålla sig till dem. Hen hjälper spejarscouterna att planera och genomföra projektet. Patrulledarens uppgift är att under projektet se till att varje spejarscout genomför sin egen ansvarsdel. Vid behov hjälper patrulledaren spejarscouterna. Patrulledaren ser också till att fyren blir en positiv upplevelse för varje spejarscout. Fyrens utvärdering: Patrullen tar hand om det efterarbete som krävs. Patrullen tackar t.ex. de som hjälpt till med projektet, städar efter sig, returnerar de saker patrullen lånat och så vidare. Patrullen sätter sig en stund för att utvärdera hur fyren och hela etappen lyckades. Som hjälp för utvärderingen kan bl.a. följande frågor användas: Vad var svårt, vad lyckades vi bra med? Vilken färdighet eller sak måste vi ännu öva på?  Lotsen leder utvärderingsdiskussionen efter fyren om hur väl den och etappen lyckades. Hen handleder spejarscouterna att märka vad de lärt sig under etappen. Lotsen ger respons på vad spejarscouterna lyckats med och vid behov också utvecklingsidéer för kommande fyrar och verksamhetsplanering. Lotsen för också en mellanhandslagsdiskussion med patrulledaren, där lotsen kartlägger patrulledarens känslor, planer och utvecklingsmål.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Stadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga