Valikko

Scouting på distans - Explorerscouter

Vecka 12 – Gemensamma spelregler för undantagstiden

Lotsens uppgift

Lotsen tar kontakt med explorerscouterna, och deras vårdnadshavare för att informera om Finlands Scouters direktiv. Lotsen berättar att hen är intresserad av att förverkliga scouting för åldersgruppen trots de exceptionella omständigheterna, och att hen gärna tar emot explorerscouternas åsikter för hur verksamheten skall förverkligas.

Lotsen stöder explorerscouterna i planeringen och förverkligandet av verksamheten.

Målsättning

Patrullen och lotsen kommer överens om förfarandet under scoutpausen, och gör upp en plan för hur scoutprogrammet kan förverkligas på bästa möjliga sätt. Explorerscouterna förstår varför scoutverksamheten pausas för att förhindra virusets spridning.

Beskrivning

Lotsen och gruppen arbetar fram en handlingsplan, de kommer bland annat överens om vilken kommunikationskanal de skall använda sig av, och hur den används (har alla explorerscouter en smartphone?). Explorerscouterna ges en möjlighet att få diskutera situationen och de känslor de upplever just nu, och alla får en möjlighet att dela med sig till de övriga explorerscouterna. Det är viktigt att alla får sin röst hörd och att deras tankar och åsikter beaktas.

Tips

Min grupp: Vi kommer att skapa en gemensam kommunikationskanal på valfri plattform, om vi inte redan har en från tidigare.

Stöd till kåren: Vi funderar över alternativ för att kunna dela det tillämpade programmaterialet till scouter i andra åldersgrupper. Vi hjälper till exempel ledarna med att ta i bruk olika program och applikationer som kan vara till stöd.

Lotsen uppgift: Lotsen kan också skicka oss tips på aktiviteter som kan göras hemma ensam, med en kompis eller med alla ur gruppen utan att man träffas fysiskt.

 

Vecka 13 – #Connect2Earth

Lotsens uppgift

Lotsen informerar gruppen om det internationella Earth Hour-evenemanget, som ger alla en möjlighet att komma med och skydda miljön och sakta ned klimatförändringen. Lotsen uppmuntrar explorerscouterna att delta och ger exempel på andra internationella evenemang som t.ex. klimatstrejkerna, och scoutingens möjlighet att påverka.

Målsättning

Explorerscouten deltar i WWF:s största klimatevenemang och förstår innebörden med denna symboliska gest. Explorerscouten tar reda på olika sätt för att kunna delta och påverka. Explorerscouten får en positiv känsla och upplevelse av att vara med och påverka.

Beskrivning

Explorerscouterna deltar i Earth Hour den 28 mars kl. 20:30 till 21:30 genom att släcka onödiga lampor. Lotsen tipsar explorerscouterna om att utmana familjen, släkten och scoutens vänner att delta i evenemanget. Explorerscouterna bekantar sig med olika sätt att påverka på, och får tillsammans planera ett initiativ för regional, nationell eller internationell utveckling.

Tips

WWF:s tips: Vi ser tillsammans på evenemangets idéer och tips på kampanjsidorna. Tillsammans väljer vi det som passar oss bäst, och implementerar det på ett sätt som passar oss.

 

Vecka 14 – April april!

Lotsens uppgift

Lotsen hjälper explorerscouterna att göra memes på ett sätt där scoutingens värderingar, och bild utåt är synlig.

Målsättning

Explorerscouten tar ställning och ansvar samt föregår med gott exempel. Explorerscouten känner till hur scouterna agerar i samhället, och klarar av att visa en förmåga att lösa problem utåt.

Beskrivning

Explorerscouterna ordnar en “Scoutmeme”-tävling med scouting och förebyggande av virusspridning som tema. De memes som skapas kan delas på socialamedier med #partioscout, #fissc och #partiosoveltaa

Tips

Dags att dela memes! Vi börjar med att dela våra egna memes med varandra, och röstar för vilket vi tycker att är bäst. Den meme som har fått flest röster kan vi sedan dela på t.ex kårens sociala kanaler. Vi kommer samtidigt att utmana explorerscouter från andra kårer, eller andra åldersgrupper i den egna kåren att göra egna memes. Tips på hur scoutmemes kan se ut hittas på Spanarna_memz på Instagram (svenska) eller på ScoutMeIn (finska).

 

Vecka 15 – Följ med våren

Lotsens uppgift

Lotsen och patrulledaren väljer det bästa sättet för att kunna utföra aktiviteten. De instruerar explorerscouterna att göra aktiviteten enligt de föreskrifter som finns. Lotsen och patrulledaren uppmuntrar explorerscouterna under utförandet med att sporra dem, förslagsvis genom att skicka meddelanden.

Målsättning

Explorerscouten beaktar och bekantar sig med miljön. Explorerscouten hittar för hen själv obekanta växt- och djurarter och tar reda på vad det är.

Beskrivning

Explorerscouten bekantar sig med miljön, t.ex. genom att vandra längs med en närliggande naturstig. Explorerscouten rapporterar sina upptäckter till de övriga i patrullen eller i åldersgruppen.

Tips

Luontoliittos kevätseuranta och Natur och Miljös Följ med våren: Jag deltar i deras evenemang. Jag bekantar mig med det material som finns på Luontoliittos hemsida (sidan finns tyvärr bara på finska) och med blanketten (som också finns på svenska). Jag bekantar mig med de arter som nämns på sidorna, och går ut i naturen efter detta. Efter min vandring i naturen så informerar jag om vilka arter jag har sett enligt de direktiv som finns på Luonto-liitos sidor.
Lite motsvarande material finns på svenska på Natur och miljös sidor: Följ med våren och upptäck naturen och Följ med våren
(Denna aktivitet passar bra som Vår Natur – Jag känner naturen aktiviteten från explorerscoutprogrammet).

Fågelskådning: Jag far ensam, eller med några patrullkompisar, på en tur i naturen, t.ex. nära vattnet eller till skogen. Vi försöker bonga och fotografera så många fåglar som möjligt. Vi visar de bilder vi har fått åt varandra, antagligen åt de vänner som är med eller genom att skicka dem till patrullmedlemmarna. Vi försöker känna igen arterna genom att bläddra i en fågelguide, antagligen på nätet eller genom att titta i en bok.

 

Vecka 16 – Förberedelser inför scoutveckan

Lotsens uppgift

Lotsen fungerar som moderator för värdedebatten, tillåter deltagarna att ha olika åsikter och ser till att explorerscouterna kan ifrågasätta det som lyfts upp, utan att kränka andra.

Målsättning

Explorerscouten får reda på mera om scoutingen. Explorerscouten känner att hen är en del av den globala rörelsen

Beskrivning

Exlorerscouten bekantar sig med scoutingens historia, traditioner, värderingar och principer.

Tips

Vi granskar utkastet till Finlands Scouters grundstadga (scrolla ned en bit för svensk version under Ruotsinkielisen peruskirjan luonnos), som godkänns av Finlands Scouters medlemsmöte i november 2020. Utkastet lyfter upp värderingar och principer som följs inom scoutingen. Vilken av dessa anser vi att är viktigast? Vi listar upp alla värderingar i ett elektroniskt dokument och placerar dem i en ordning där den viktigaste är högst upp. Vi motiverar våra åsikter, och debatterar kring vad som skall placeras var. Vår målsättning är att vi efter debatten skall ha en värdering som är allra viktigast för oss. (Denna uppgift lämpar sig t.ex. som aktiviteten Scoutingens värderingar som finns i fickan Världsåskådning i explorerscouternas scoutprogram).

Vi gör ett spel för spejarscouterna, eller för oss själva, om scoutingens historia. Innan spelet läser vi berättelsen om B-P tillsammans. Vissa rutor i spelet har frågor som tangerar B-P:s berättelse, andra kan handla om scouting i Finland, eller om scouting som nationell rörelse. Vissa rutor kan också innehålla roliga frågor, eller aktiviteter som att hoppa 15 X-hopp eller att sätta 5 Marie-kex i munnen och läsa scoutlöftet. Spelet kan byggas upp på en elektronisk plattform ifall det finns ett tekniskt kunnande för detta. Information om scoutingen och scoutingens historia hittas på webben. (Denna uppgift lämpar sig t.ex. som aktiviteten Scouthistoria som finns i fickan En del av samhället i explorerscouternas scoutprogram).

Vi lär oss visualisera människor och händelser från scoutingens historia i förhållande till varandra. Vi använder en gemensam plattform (t.ex. Padlet) för att lista upp de viktigaste händelserna inom scoutingens historia i Finland och i världen. Vi lägger också till tidpunkt, som t.ex. datum för när detta hände. Händelser och datum/årtal skrivs in huller om buller, uppgiften blir nu att kombinera rätt händelse med rätt tidpunkt. Till sist ordnar vi alla händelserna på en tidslinje. (Denna uppgift lämpar sig t.ex. som aktiviteten Scouthistoria som finns i fickan En del av samhället i explorerscouternas scoutprogram).

Vi lär oss använda ScoutLink: ScoutLink är ett internationellt forum för scouter, uppbyggt som ett IRC-nätverk. Jag går till en adress, väljer ett användarnamn och väljer en kanal jag vill delta i (t.ex #Swedish eller #English). Jag håller i åtanke att jag måste respektera de andra deltagarna och undviker språk som kan vara kränkande. Alla ScoutLink regler hittas här (på engelska).