Kultainen ruori

Kultainen ruori on vähintään 15-vuotiaille samoajille, vaeltajille ja aikuisille tarkoitettu kaukoretkimerkki, joka suoritetaan yleensä kevytveneillä purjehtien. 

Kultainen ruori kuuluu kaukoretkimerkkien suoritusperheeseen, jonka muita jäseniä ovat vaeltaen suoritettava karhunhammas ja meloen tai soutaen tehtävä majavanhäntä. Kaukoretkimerkkejä pidetään tietynlaisina retkeilyn diplomeina partiolaisten keskuudessa. Vanhin niistä on arvostettu karhunhammas, jonka juuret yltävät vuoteen 1955, jolloin ensimmäinen tutkielma hyväksyttiin. Vesillä kulkijoille suunnitellut kultainen ruori ja majavanhäntä ovat uudemmat suoritusmerkit, joissa noudatetaan karhunhampaan ideologiaa. 

Kultainen ruori on ennalta tarkoin valmisteltu matkapurjehdus, jonka aikana tehdään harrastetutkimus. Purjehduksen aikana pidetään lisäksi päiväkirjaa ja lokikirjaa purjehduksen kulusta sekä arvioidaan varusteita ja muonitusta omien retkipurjehdustaitojen kehittämiseksi. 

Parhaimmillaan kultainen ruori herättää suorittajassa intoa ja jännittävää seikkailun odotusta. Se saa suuntaamaan veneen kokan uusille vesille ja irtautumaan arjesta. Kaukopurjehdusmerkin suorittaminen on aikuiselle mahdollisuus herättää sisällä uinuva pikkupartiolainen ja haastaa itseään.  

Kaukopurjehdusmerkin suoritusohje 

 1. Purjehdus

Purjehdusalue 

Kultainen ruori on luonteeltaan saaristo- tai järvipurjehdus, ei avovesipurjehdus. Mielenkiintoisinta purjehdus olisi suorittaa kotivesiä kauempana. Karhunhampaassa vaatimuksena on vaellus vähintään sadan kilometrin päässä kotoa.  

Kultaisessa ruorissa purjehdusalueen ei veneiden hankalan kuljetuksen takia tarvitse olla näin kaukana kotoa, mutta tätäkin vaihtoehtoa kannattaa miettiä. Joka tapauksessa kokka tulee suunnata kotisatamasta selkeästi poispäin eikä jäädä pyörimään tutuille vesille. 

Purjehdusreitti 

Reitin suunnittelussa on otettava huomioon ennen kaikkea turvallisuusnäkökohdat ja sään asettamat vaatimukset. Vaihtoehtoinen reitti tai vaihtoehdot päivämatkoille mm. erilaisten tuuliolosuhteiden varalta tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.  

Tärkeää on huomioida liikenne ja olosuhteet valtaväylillä ja selkiä ylitettäessä. Reittiä suunniteltaessa keskeistä on toki myös ryhmän jäsenten harrastetutkimukset aiheineen.  

Poikkeamat alkuperäisestä suunnitelmasta tulee merkitä tarkasti päivä- ja lokikirjaan perusteluineen. Purjehdus on luonteeltaan matkapurjehdus, joten päivittäin tulisi edetä seuraavaan pisteeseen, jollei tutkimuksen tekeminen välttämättä vaadi toisin. 

Purjehdus 

Purjehdus on tehtävä kevytveneellä. Kultaisen ruorin henkeen purjehdus suoritetaan jollalla (esimerkiksi RS Vision, Scout, E, Laser, Still, Terhi Sail) tai vielä pienveneisiin lukeutuvalla My:lla. Kovin heppoisella jollalla kuten optimistijollalla ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista lähteä näin pitkälle reissulle. Sopimuksen mukaan myös pienellä kajuutallisella köliveneellä on mahdollista lähteä suorittamaan Kultaista Ruoria, tällöin lisävaatimuksena on suorittaa 2 x 4 h yöpurjehdus (välillä 24-06).  

Jotta vaatimukset olisivat yhtenäiset, ei konevoimaa saa ruorisuorituksen aikana käyttää muutoin kuin rantautumisen yhteydessä, mikäli se on välttämätöntä tai vaarallinen tilanne niin vaatii. 

Purjehduksen pituus ja yöpyminen 

Purjehduksen pituus on vähintään sata meripeninkulmaa ja kesto vähintään kuusi vuorokautta. Purjehduksen aikana yövytään pääasiallisesti taivasalla tai omissa majoitteissa (esim. teltta tai laavu). Kaksi yötä saa nukkua sisätiloissa esim. mökissä tai veneessä.  

Purjehduksen aikana tulee päivittäin edetä seuraavaan pisteeseen, mutta tutkimukseen käytettäviä ns. lepopäiviä on mahdollista pitää. Näitä sallitaan korkeintaan viidesosa purjehduspäivistä. 

Purjehdusryhmä 

Purjehdus tulee tehdä enintään neljän hengen ryhmissä, kaukoretkimerkin suorittaja mukaan lukien. Kultainen ruori itsessään on aina yksilösuoritus, mutta muille purjehdukselle osallistujille ei ole ikä- tai muita rajoitteita, eikä kaikkien tarvitse suorittaa kultaista ruoria.  

Varusteet ja muona 

Purjehduksen aikana on tultava toimeen mukana kuljetettavilla purjehdus- ja retkeilyvarusteilla. Pääosin on tultava toimeen mukana kuljetettavalla ruualla, mutta täydennystä voi hankkia mm. kalastamalla, keräämällä marjoja, sieniä jne.  

Kultainen ruori sisältää myös henkilökohtaisesti tehtävän varuste- ja muona-arvioinnin, jonka tarkoituksena on kehittää purjehtijan omaa tietoutta varusteiden ominaisuuksista ja tarpeellisuudesta sekä helpottaa myöhempien purjehdusten varustelua. 

Varustelistassa listataan kaikki omat ja yhteiset mukaan otettavat varusteet. Varusteiden ominaisuudet luetteloidaan ja arvioidaan joko erityisesti purjehduksella tai yleensä: niiden käyttökelpoisuus, tarpeellisuus, hyvät ja huonot ominaisuudet, puutteet ja tarpeellisuus myöhempien purjehdusten kannalta. 

Muonituslistaus käsittää purjehduksen ruokalistan, josta arvioidaan ruoka-aineiden määrät, valmistamisen helppous/vaikeus sekä paino/tilavuus suhteessa kuljetettavuuteen. Kannattaako kyseisiä ruokia ottaa vastaaville reissuille jatkossa ja jos ei niin miksi ja mitä niiden sijasta pitäisi hankkia. 

 

Päiväkirja ja lokikirja 

Purjehduksen aikana jokainen suorittaja pitää päiväkirjaa purjehduksen etenemisestä ja omista tuntemuksista ja havainnoistaan. Pitämällä päiväkirjaa on tavoitteena kehittää omaa arviointi- ja purjehduksensuunnittelukykyä, jotta suorittaja voi oppia uutta ja kehittää omia toimintatapojaan, havainnoida luontoa ja tallettaa muistoja sekä partiohuumoria.  

Lisäksi veneessä pidetään aina hyvän merimiestavan mukaisesti lokikirjaa. Päiväkirja on aina oma, mutta lokikirja voi olla venekunnan yhteinen, jos niin halutaan. Päiväkirjassa tulee olla tarkka kuvaus purjehdusreitistä kirjallisena ja liitteenä reitti piirrettynä merikarttaan.  

 1. Harrastetutkimus

Yleistä 

Harrastetutkimus on olennainen ja tärkeä osa kultaista ruoria, kuten muitakin kaukoretkimerkkejä. Perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa purjehdusalueelta lähinnä omaan käyttöön ja omaksi iloksi. Tutkimuksen ei ole tarkoitus olla akateeminen katsaus tai ammattilaistasoinen tutkimus, mutta silti hyvien tapojen ja käytäntöjen mukaan suoritettu sekä johdonmukainen.  

Harrastetutkimuksen aiheen tulee olla selkeästi rajattu ja asetettu ja tutkimuksen pitää sisältää riittävästi sekä asia- että havaintotietoa, joiden perusteella tehdään johtopäätökset. Olennaisinta on, että ennalta esitettyihin kysymyksiin pyritään löytämään perustellut vastaukset.  

Koko tutkimus prosessina esitetään loppuraportissa omana osionaan. Tarkoituksena ei ole tutkiminen tutkimisen vuoksi, vaan itsensä kehittäminen ja oivalluksien saaminen. Aihetta valitessa pyritään löytämään tutkimukseen partiomaisia ja hauskojakin elementtejä. 

Tutkimuksen aihe 

Aiheen voit valita itse, mutta sen tulee kuitenkin liittyä selkeästi purjehtimiseen tai purjehdusympäristöön (luontoon, ihmisiin, kulttuuriin jne.). Muona- tai varustearvioinnit eivät kelpaa, sillä niiden tekeminen on muutenkin osa kultaisen ruorin suorittamista.  

Aihetta miettiessäsi voit etsiä ideoita aiemmista tutkimusaiheista mm. kultaisen ruorin, majavanhännän tai karhunhampaan osalta. Ajankohtaisia tutkimusaiheita voit halutessasi myös kysellä meripartio-ohjaajalta, ympäristö-, metsä-, ja luontojärjestöiltä tai matkailualan toimijoilta. 

Tutkimuksen tekeminen 

Hyvän tutkimuksen loppuraportti on selkeä ja johdonmukainen. Loppuraportti sisältää: 

 1. tutkimussuunnitelman, joka on laadittu huolella ja hyväksytetty meripartioryhmällä
 2. aineiston, joka on kerätty sovituin menetelmin tutkimussuunnitelman mukaisesti (esimerkiksi silminnäkijähavainnot, valokuvaus, haastattelut jne.), asetettujen kysymysten ratkaisemiseksi
 3. aineiston käsittelyn
 4. tulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten esittelyn

Loppuraporttiin sisällytetään kaikki tutkimuksen osat soveltuvasti. Tiedot on esitettävä niin, että asiaan perehtymätön ja ulkopuolinenkin raportin lukija ymmärtää mistä on kyse, mitä on tehty ja mihin tuloksiin on tultu. Tutkimuksesta tulee ilmetä mikä on tekijän itsensä tuottamaa ja mikä lainattua. Tutkimus on aina yksilösuoritus. 

 1. Ennakkosuunnitelma ja loppuraportti

Ennakkosuunnitelma 

Ennakkosuunnitelma on pakollinen ja se on lähetettävä ennen suunniteltua suoritusta meripartioryhmälle. Se koostuu purjehdussuunnitelmasta, turvasuunnitelmasta ja tutkimussuunnitelmasta. 

Ohjeena on, että ennen purjehdukselle lähtöä on oltava riittävästi kokemusta kyseisen luokan aluksilla purjehtimisesta. Meripartioryhmä arvioi ja hyväksyy ennakkosuunnitelman, tarvittaessa suorittajalle annetaan kirjalliset ohjeet riittävän ajoissa. Jo ennen ennakkosuunnitelman lähettämistä suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä meripartioryhmään ongelmakohtien tai kysymysten selvittämiseksi. 

Purjehdussuunnitelma sisältää: 

 • Purjehdusryhmän tiedot (nimet, iät, partiotaustat ja purjehduskokemukset) 
 • Reittisuunnitelmat: päivämatkat ja vaihtoehdot erilaisten sääolosuhteiden varalle, karttaluonnokset ja tarpeelliset varaukset sekä suoritusajankohdat 
 • Turvallisuussuunnitelman, josta ilmenee katsastustiedot (jos kölialus), turvavarusteet, EA-varusteet ja -taidot sekä reitti-ilmoitus.  
 • Tutustu Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin 
 • Tee selvitys EA-varusteista (ei tarvitse luetteloida kaikkia varusteita, mutta erityisvarusteet kuten punkkipihdit, thermo- tai hypotermiapeite ja kyypakkaus tulisi ottaa huomioon) Kevytveneen turvavarusteet voi kaikki luetteloida, isommassa aluksessa kerrotaan tärkeimmät varusteet 
 • Luettelon ryhmän yhteisistä ja suorittajien omista varusteista 
 • Muonitussuunnitelman, joka sisältää ruokalistan ja tarvittavat ruoka-ainemäärät sekä mahdollinen täydennyssuunnitelma 
 • Purjehduksen kustannusarvion 

Tutkimussuunnitelmasta käy ilmi: 

 • tutkimuksen aihe 
 • tutkimuksen lähtökohta (henkilökohtaiset motiivit, tutkimuksen tarpeellisuus) 
 • tutkimukset taustatiedot 
 • kysymyksenasettelu, eli mihin kysymyksiin haetaan vastausta 
 • menetelmien kuvaus (keinot, joilla asetetut kysymykset aiotaan ratkaista tai joilla niihin vaadittava tieto hankitaan) ja tarvittava välineistö 
 • tutkimuksen asettamat vaatimukset purjehdukselle (esim. ajankohdan ja reitin suhteen) 

Loppuraportti 

Loppuraportti tulee olla huolella tehty kokonaisuus. Raportin voi toimittaa paperisena tai sähköisessä muodossa. Kartat, piirrokset ja kuvat elävöittävät raporttia.  

Loppuraportti koostuu: 

 • suorittajan nimi, lippukunta ja piiri 
 • tutkimuksen aihe, purjehduksen kohde, ajankohta ja tapa 
 • hyväksytty ennakkosuunnitelma sisältäen purjehdussuunnitelman, turvasuunnitelman ja tutkimussuunnitelman 
 • harrastetutkimus (sisältää kysymyksenasettelun, aineiston, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset sekä yhteenvedon: tutkimuksen ja tulosten luotettavuuden arvioinnin) 
 • reitti merkittynä merikarttaan 
 • purjehduspäiväkirja, jossa tarkka reittiselostus 
 • lokikirja (voi olla yhteinen) 
 • arviot varusteista ja ruuasta 

Loppuraportti on lähetettävä meripartioryhmälle kolmen kuukauden kuluessa kultaisen ruorin suorittamisesta. Hyväksytyn suorituksen jälkeen suoritustodistus sekä -merkki toimitetaan piiriin luovutettavaksi suorittajalle sopivassa tilaisuudessa. 

 

 1. Lopuksi

Suorituksen hyväksymisessä raatina toimii SP:n meripartioryhmä. Suorituksen hylkäyksen perusteita ovat esimerkiksi: 

 • Kaksi kaukoretkimerkin suorittajaa lähettää yhteisen raportin (ehdottomasti yksilösuoritus) 
 • Ennakkovalmistelut puuttuivat kokonaan tai ennakkosuunnitelmaa ei ole lähetetty nähtäväksi 
 • Retki oli keskeytynyt 
 • Tutkimus on vain kasa irrallisia havaintoja ilman ennakkovalmisteluja, kysymyksenasettelua, johtopäätöksiä tai pohdintoja 
 • Retken kesto tai matka oli liian lyhyt 
 • Varuste- tai ruokalista puuttui kokonaan 
 • Reitti tai suoritus katsottiin henkilön purjehdustaustaan ja kokemukseen nähden liian helpoksi (esimerkiksi kuljettiin konevoimalla, ruuat ostettiin kaupasta matkan varrelta) 

 

Hyväksytty meripartioryhmässä 18.9.2021 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry