Panda-merkki tarpojille

Ota selvää 

Vartio tekee kaikki kolme aktiviteettia. 

 

1. Tutustutaan elinympäristöön

Tavoite: Tarpoja ymmärtää käsitteen luonnon monimuotoisuus. Hän tietää luonnon monimuotoisuuden tilasta valitsemassaan elinympäristössä. Tarpoja osallistuu yhteiseen päätöksentekoon ja suunnitteluun. 

Kuvaus: Vartio valitsee yhdessä tutkittavan elinympäristön ja perehtyy sen tilaan Suomessa. Vartio opettelee huomaamaan valitsemansa elinympäristön merkitykseen osana luonnon monimuotoisuutta. Vartio laatii suunnitelman retkellä toteutettavan luonnon havainnointitehtävän toteuttamiseksi. 

 

Toteutusvinkit: 

Biomit tutuiksi 

Vartion jäsenet tutustuvat Maapallon biomit -tietolehtisiin. Pari tai pieni ryhmä voi tutustua aina yhteen biomiin eli eloyhteisöön ja esitellä keskeiset asiat sitten muulle ryhmälle. Biomeihin tutustuminen toimii johdantona varsinaiselle suunnittelulle. 

Maapallon biomit -tietolehtiset WWF:n sivuilla https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=maapallon-biomit-tietolehtisina 

 

Mitä luonnon monimuotoisuus on? 

Vartio tutustuu luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen katsomalla tämän WWF:n videon: https://youtu.be/rWhG-sdKmwA  

Videon katsomisen jälkeen vartio keskustelee siitä, mitä videosta jäi mieleen ja miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeä asia. 

 

Yhteisen tutkimuskohteen valinta 

Vartio keskustelee mahdollisista tutkimuskohteista lähialueella. Luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida oikeastaan missä tahansa elinympäristössä: metsässä, suolla, niityillä ja kedoilla, saaristossa, vesistöjen rannoilla, tunturissa tai kaupunkiluonnossa. 

Jokainen vartion jäsen voi esittää toivomuksen, mitä elinympäristöä haluaa tutkia. Vartio kirjaa ideat ylös ja esimerkiksi kaksi eniten kannatusta saanutta elinympäristöä otetaan tarkempaan harkintaan. Vartio miettii yhdessä, missä kyseisiä elinympäristöjä on. Tutkimuskohteeksi vartio valitsee sellaisen elinympäristön ja paikan, joka kiinnostaa tarpojia ja jonne on realistista päästä toteuttamaan tutkimusretki. 

 

Tiedot ajan tasalle 

Vartio tutustuu luonnon monimuotoisuuteen valitsemassaan elinympäristössä ja ottaa yhdessä selvää esimerkiksi seuraavista asioista: 

  • Miten valitulla elinympäristöllä menee? 
  • Millaisia lajeja siellä elää? 
  • Ovatko tämän elinympäristön lajit uhanalaisia? 
  • Miten tällaista luontoa suojellaan? 

Tietoa eri luontotyypeistä löytyy esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen sivuilta: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit  

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon löytyy WWF:n sivuilla: https://wwf.fi/ilmastonmuutos-suomessa/  

 

2. Päivä luonnontutkijana

Tavoite: Tarpoja tutkii luontoa ja tekee havaintoja luonnon monimuotoisuudesta. 

Kuvaus: Vartio tutkii luonnon monimuotoisuutta valitsemassaan elinympäristössä yhden tai useamman retki- tai leiripäivän aikana. 

Toteutusvinkit: 

 

Lasketaan lajeja 

Vartio pitää kirjaa retken aikana havaituista lajeista. Se kirjaa muistiin kaikki tunnistetut lajit, mutta tekee muistiinpanoja, valokuvaa tai äänittää myös sellaisia lajihavaintoja, joita ei pysty havaintohetkellä tunnistamaan. 

Linnut ja nisäkkäät: Jos havaintoja on vähän, lintuja ja nisäkkäitä voi kirjata ylös pitkin päivää. Keväällä, kun linnut laulavat paljon, vartio voi pitää laskentatuokioita, jolloin pysähdytään kuuntelemaan ja merkitään ylös kaikki lajit, jotka kuultiin. 

Kasvit: Vartio rajaa maahan yhden tai useamman yhden neliömetrin kokoisen kasviruudun ja tutkii, mitä kasveja siitä löytyy. Vartio valokuvaa ne lajit, joita ei tunnistettu. Ohjeita kasviruutututkimukseen: https://youtu.be/q2D_S4C6iaU  

Selkärangattomat: Selkärangattomia pikkueläimiä kannattaa etsiä muutamasta erilaisesta paikasta retkipäivän aikana. Vartio voi yrittää pyydystää haavin avulla lentäviä hyönteisiä. Pensaan alle asetetulle valkoiselle lakanalle voi saada ravistettua pensaassa majailevia pikkueläimiä. Kiviä ja lahopuita varovasti kääntelemällä voi myös löytyä selkärangattomia eläimiä. Vartio tarkkailee eläimiä varovasti esimerkiksi luupin avulla ja lopuksi päästää ne takaisin pyydystyspaikkaansa. Jos vartio on siirrellyt kiviä tai maapuita, ne asetetaan takaisin paikoilleen. 

Lajien tunnistamiseen voi ottaa avuksi maksuttoman iNaturalist-sovelluksen: https://inaturalist.laji.fi/  

 

3. Johtopäätökset

Tavoite: Tarpoja osaa tehdä päätelmiä etsimänsä taustatiedon ja tekemiensä havaintojen pohjalta. 

Kuvaus: Vartio kokoaa etsimistään taustatiedoista ja tutkimusretkellä tekemistään havainnoista yhteenvedon. 

 

Toteutusvinkit: 

Posteri 

Vartion jäsenet kokoavat tutkimustuloksista posterin eli julisteen. Posterin pohjaksi käy esimerkiksi iso kartonkiarkki. 

Vartio kokoaa posteriin napakasti ja selkeästi keskeiset tutkitut aiheet ja tulokset. Vartio vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

  • Missä ja koska tutkimuksia tehtiin? 
  • Mitä tutkittiin? 
  • Mitä aiheesta tiedetään etukäteen? (Taustatutkimuksissa selvinneet asiat.) 
  • Millaisia havaintoja tutkimusretkellä tehtiin? 
  • Millaisia luonnonsuojelutoimia vartio pitää tärkeinä? 

Vartio voi liittää posteriin valokuvia retkeltä. Jos tarpojia on paljon, voi se tehdä useita postereita. Lopuksi vartio esittelee posterit toisille ryhmille tai esimerkiksi muille partiolaisille. Isossa tapahtumassa vartio voi järjestää opastetun posterinäyttelyn. 

 

Tietoisku videolla 

Vartio kuvaa muutaman minuutin pituisen videon, jolle se kokoaa ydinasiat tutkimusprojektistaan ja tutkimastaan elinympäristöstä. Vartio esittää videon yhdessä valitulle yleisölle tai jakaa sen lippukunnan sosiaalisen median kanavissa.  

 

Ohjelma sudenpennuille tai seikkailijoille 

Vartio valmistelee tutkimaansa elinympäristöön liittyvän ohjelmanumeron ja vetää sen lippukunnan sudenpentulaumalle tai seikkailijajoukkueelle. Ohjelmanumero voi olla esimerkiksi suunnistus, tietovisa tai esitys iltanuotiolla.  

Ohjelman suunnittelussa on tärkeä muistaa yleisön ikä ja osaamistaso, eli vaikeita asioita yksinkertaistetaan niin, että nuorimmatkin lapset pystyvät osallistumaan. Ohjelma saa mielellään olla hauska mutta siitä on tarkoitus voida myös oppia jotakin. 

 

Toimi 

Vartio tekee kaikki kolme aktiviteettia. 

 

1. Ympäristötoiminnan suunnittelu

Tavoite: Tarpoja ideoi ja suunnittelee toimintaa yhteisen tavoitteen puolesta.  

Kuvaus: Vartio suunnittelee yhteistä toimintaa ympäristön puolesta. Vartio voi toteuttaa esimerkiksi luontotalkoot tai harjoitella yhdessä ympäristövastuullista kuluttamista.  

 

Toteutusvinkit: 

Mikä on tärkeää? 

Vartio keskustelee tutkimastaan elinympäristöstä jo hankkimansa tiedon pohjalta. Ovatko se tai sen lajit uhanalaisia? Mikä niitä uhkaa? Miten niitä voi suojella?  

Tämän jälkeen vartio valitsee aiheen, johon liittyen yhteinen ympäristötoiminta toteutetaan. Haluaako vartio tehdä jotakin konkreettista ulkona luonnossa, kuten niittää vieraslajeja tai rakentaa hyönteishotelleja? Vai haluaako se opetella kestävän elämäntavan taitoja, kuten tekemään maistuvaa kasvisruokaa tai korjaamaan vaatteita tai muita tavaroita? 

Kun teema on valittu, vartio voi lähteä suunnittelemaan toimintaa tarkemmin. 

 

Kahdeksan ideaa 

Vartio valitsee ensin ympäristötoiminnan teeman. Sen jälkeen se ideoi toimintaa pienemmissä ryhmissä. 

Jokainen ryhmä ottaa paperin, jolle on piirretty tai tulostettu yhdeksän ruudun ruudukko. Ryhmä kirjoittaa ideoinnin kohteen eli yhdessä valitun teeman keskimmäiseen ruutuun. Ryhmän tehtävä on keksiä ainakin yksi hauska toteutusidea jokaiseen muuhun ruutuun.  

Kun ruudut ovat täynnä, ryhmät voivat vaihtaa papereita keskenään ja kommentoida toistensa ideoita. Lopuksi vartio valitsee yhdessä toteutettavat ideat. 

 

Projektisuunnitelma 

Vartio laatii ympäristötoimintaa varten projektisuunnitelman käyttäen apuna WWF:n valmista suunnittelupohjaa: https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=ideapohja-suunnitteluun (A3-kokoinen) 

Luotsi tai vartionjohtaja tulostaa pohjasta yhden tai useamman kopion tarpojien käyttöön etukäteen. 

 

2. Ympäristötoiminnan toteutus

Tavoite: Tarpoja toimii luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. 

Kuvaus: Tarpojat toteuttavat suunnittelemansa tempauksen tai muun toiminnan. 

 

Toteutusvinkit: 

Vieraslajitalkoot 

Vartio järjestää retkikohteessa vieraslajitalkoot. Vieraslajitalkoissa kitketään sellaisia kasvilajeja, jotka eivät kuulu Suomen luontoon. Helppoja kitkettäviä ovat esimerkiksi jättipalsami ja lupiini. Tarpojat tarvitsevat talkoita varten työhanskoja ja jätesäkkejä.  

Ohjeita vieraslajitalkoiden järjestämiseen: https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=nuorten-vieraslajitalkoo-opas&swpmtx=1bd5d6cc640a188ddda9251090aaecf5&swpmtxnonce=e37d4218d2  

 

Apua pikkueläinten asuntopulaan 

Vartio rakentaa hyönteishotelleja, lahoaidan tai -puutarhan ja asentaa ne maastoon.  Hyönteiset ja muut selkärangattomat eläimet tarvitsevat sopivia asuin- ja talvehtimispaikkoja menestyäkseen. Niiden viihtymistä voi parantaa esimerkiksi rakentamalla hyönteishotelleja tai lisäämällä lahopuun määrää maastossa.  

Luotsi huolehtii etukäteen tarvittavat luvat sekä tarvikkeet rakentamiseksi.  

Ohjeita hyönteishotellien rakentamiseen: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/01/ryhdy-hotellinpitajaksi-nain-rakennat-hyonteishotellin-kotipihaan  

Ohjeita lahopuutarhan perustamiseen: https://www.sll.fi/2019/07/03/perusta-lahopuutarha/  

 

Vastuullinen retkiruoka 

Vartio suunnittelee ja toteuttaa ympäristöasiat hyvin huomioon ottavan retken ruokalistan. Vartio painottaa ruokavalinnoissa kasvistuotteita ja kotimaista kalaa sekä pyrkii välttämään ruokahävikkiä. Ruokalistan suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi näitä lähteitä: 

Voiko maailmaa muuttaa syömällä -harjoitukset: https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=voiko-maailmaa-muuttaa-syomalla-harjoituksia-vastuullisesta-ruuasta 

Voiko maailmaa muuttaa syömällä -reseptit: https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=voiko-maailmaa-muuttaa-syomalla-ilmastoystavalliset-reseptit  

Pallon paras ruoka -korttipeli: https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=pallon-paras-ruoka-korttipeli-2  

Vegeretki-sivusto: https://vegeretki.fi/  

 

3. Ympäristötoiminnan arviointi

Tavoite: Tarpoja arvioi toiminnan onnistumista suhteessa tavoitteisiin. Tarpoja pohtii omaa sitoutumistaan ympäristötoimintaan. 

Kuvaus: Tarpojat keskustelevat ympäristötoiminnan onnistumisesta ja miettivät, miten ottavat luonnon monimuotoisuuden elämässään huomioon jatkossa. 

 

Toteutusvinkit:  

Puhuva kivi 

Tarpojat seisovat piirissä. Luotsi laittaa kiertämään puhuvan kiven. Se, jolla kivi on, saa kertoa muutamalla sanalla mitä ajatuksia projekti on herättänyt.  

Lähde: Tarinoita muuttuvalta planeetalta -tehtäväpaketti https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=tarinoita-muuttuvalta-planeetalta-tehtavapaketti&swpmtx=c4f0994271c896e23e800cb9270300d8&swpmtxnonce=5461b564e5  

 

Lupaus 

Vartio on piirissä. Tarpojat miettivät itsekseen, miten ovat valmiita muuttamaan omia elämäntapojaan edistääkseen käsiteltyä luonnon hyvinvointia. Jokainen valitsee niistä yhden, jonka lupaa toteuttaa lähiaikoina. Lupaus kuiskataan vieruskaverille. Vaihtoehtoisesti kukin tarpoja voi sanoa sen ääneen kaikille, kirjoittaa ylös paperille tai laittaa muistutukseksi kännykkään. 

Lähde: Tarinoita muuttuvalta planeetalta -tehtäväpaketti https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=tarinoita-muuttuvalta-planeetalta-tehtavapaketti&swpmtx=c4f0994271c896e23e800cb9270300d8&swpmtxnonce=5461b564e5  

 

Seuraavat askeleet  

Jokainen osallistuja piirtää paperille kaksi jalanjälkeä, oikean ja vasemman jalan jäljen siten, että molemmat jalanjäljet mahtuvat yhdelle A4-paperille. Toiseen jalanjälkeen jokainen kirjoittaa yhden asian, mitä jo tekee omassa elämässään säännöllisesti esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Toiseen jalanjälkeen jokainen kirjoittaa asian, jota ryhtyy toteuttamaan tästä eteenpäin säännöllisesti. Tämän jälkeen tarpojat irrottavat jalanjäljet toisistaan joko leikkaamalla tai taittamalla ja repimällä.  

Jokainen osallistuja laittaa omat jalanjälkensä tilaan lattialle vuorollaan siten, että jalanjäljet ovat peräkkäin ja muodostavat polun. Jos on aikaa, jokainen voi lukea omat jalanjälkitekstinsä ääneen. Jos aikaa ei ole, voi vartio katsella jalanjälkiä hetkienyhdessä, ennen kuin jokainen ottaa omansa ja vie mukanaan. 

Lähde: Tarinoita muuttuvalta planeetalta -tehtäväpaketti https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=tarinoita-muuttuvalta-planeetalta-tehtavapaketti&swpmtx=c4f0994271c896e23e800cb9270300d8&swpmtxnonce=5461b564e5  

 

Kerro 

Vartio tekee vähintään toisen Kerro-ryhmän aktiviteeteista. 

 

1. Vaikuttavaa viestintää

Tavoite: Tarpoja uskaltaa ottaa kantaa ja kertoa mielipiteensä. 

Kuvaus: Tarpojat kertovat näkemyksensä luonnon monimuotoisuuden merkityksestä muille. 

 

Toteutusvinkit: 

Somekuva 

Tarpojat suunnittelevat ja toteuttavat luonnon puolesta kantaa ottavan valokuvan ulkona. Kuvan suunnittelussa saa käyttää mielikuvitusta: vartiot voivat tehdä esimerkiksi ympäristötaideteoksen, pukeutua rooliasuihin, tehdä mielenosoituskylttejä tai valita vain erityisen kauniin ja arvokkaan paikan kuvattavaksi.  

Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että kuvausluvat on jokaiselle kuvissa näkyvällä henkilöllä kunnossa. Kuvan voi toteuttaa myös ilman, että tarpojat näkyvät siinä. Tarpojat jakavat luotsin avustuksella kuvan esimerkiksi lippukunnan Instagram-tilillä ja tägäävät siihen #partioscout ja #pandapartiossa. 

 

Postikortti päättäjälle 

Tarvikkeet: postikortteja, postimerkkejä ja päättäjien osoitteita  

Huolestuttaako jokin asia Suomen luonnon tilassa? Pitäisikö kiittää jotakuta päättäjää hyvästä työstä ympäristön hyväksi? Luonnon monimuotoisuutta koskevia päätöksiä tehdään kaikilla tasoilla: kansainvälisessä yhteistyössä, valtakunnan päätöksen teossa sekä paikallisesti. Päätösvaltaa on sekä vaaleilla valituilla edustajilla että esimerkiksi yritysten johtajilla.  

Tarpojat kirjoittavat postikortteja valitsemilleen päättäjille ja lähettävät ne heille. Tarpojat kertovat, mitä luonto heille merkitsee ja mitä he toivovat päättäjiltä. Luotsin tehtävänä on ohjata tarpojia kirjoittamaan kohteliaasti mutta napakasti ja allekirjoittamaan kortit. 

 

Mielipidekirjoitus 

Tarpojat kirjoittavat yksin, parin kanssa tai vartioittain mielipidekirjoituksen paikallislehden mielipidepalstalle. He ottavat tekstissä kantaa omassa ympäristössään huomaamiinsa epäkohtiin, kuten vaikkapa roskaamiseen, kertakäyttökulttuuriin tai metsien hakkuisiin. Luotsi auttaa tarpojia lähettämään mielipidekirjoitukset eteenpäin. Kirjoitukset kannattaa julkaista myös lippukunnan omissa viestintäkanavissa. 

 

Vaikuttava taideteos 

Vartio suunnittelee ja toteuttaa yhden tai useamman ympäristöaiheisen taideteoksen. Teoksen avulla nostetaan esille tarpojien mielestä tärkeitä, luonnon monimuotoisuuteen liittyviä näkökulmia. Teos tai teokset asetetaan esille niin, että myös muut voivat ne nähdä. 

Teokset on mahdollista toteuttaa ns. maataiteena retkellä. Tällöin luonnosta löytyviä materiaaleja järjestetään haluttuun, taideteoksen muotoon. Maataideteoksen suunnittelussa on kuitenkin tärkeä muistaa jokamiehenoikeuksien rajoitukset. Mittavan teoksen rakentamiseen tarvitaan maanomistajan lupa. 

Vartio voi toteuttaa kantaaottavan teoksen myös muilla materiaaleilla ja menetelmillä: vesivärimaalauksina, paperimassaveistoksina, installaatioina tai vaikkapa katuliitupiirroksena. Vain mielikuvitus on rajana! 

 

3. Tärkeä tapaaminen

Tavoite: Tarpoja tulee kuulluksi hänelle tärkeässä asiassa. 

Kuvaus: Tarpoja tapaa valitsemansa päättävässä tai muuten merkittävässä asemassa olevan aikuisen ja kertoo tälle näkemyksensä ympäristöön liittyvästä kysymyksestä. 

 

Toteutusvinkit: 

Etäpalaveri paikallisen vaikuttajan kanssa 

Tarpojat valitsevat yhdessä jonkun paikallisen vaikuttajan, jolle haluavat kertoa näkemyksiään luonnon monimuotoisuudesta. Vaikuttaja voi olla kuka vain tarpojien mielestä kiinnostavassa asemassa oleva henkilö: kunnan ympäristölautakunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu, seurakunnan kiinteistöpäällikkö, ympäristöjärjestön luottamushenkilö, yrityksen toimitusjohtaja, ministeriön virkamies tai vaikka koulun rehtori. Olennaista on, että tarpojilla on juuri tälle henkilölle kerrottavaa. 

Luotsi auttaa tapaamisen sopimisesta. Toivottua henkilöä lähestytään kohteliaasti esimerkiksi sähköpostilla. Tapaaminen voidaan sopia kasvokkain mutta usein etäpalaverille saattaa löytyä helpommin sopiva aika. Vartio suunnittelee tapaamisen huolellisesti: se miettii yhdessä, kuka kysyy tai kertoo mitäkin.  

Tapaamisen jälkeen vartio lähettää vaikuttajalle vielä kiitosviestin. 

 

Vierailu vaalikojulla 

Tarpojat käyvät vierailulla yhden tai useamman puolueen vaalikojulla vaalikampanjan aikaan. Tarpojat kertovat kojulla päivystäville näkemyksiään luonnon monimuotoisuudesta. 

Luotsin tehtävänä on selvittää sopiva paikka ja aika kojuilla vierailemiseen. 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry