Välkommen som ny roverscout

Välkommen som ny roverscout

Roverscouter (18-22 år)
Roverscouten känner den egna roverscoutpatrullens medlemmar och den egna lotsen. Hen känner till roverscoutprogrammets uppbyggnad och huvuddrag. Roverscouten inser scoutingens betydelse i hens liv. Hen kan förverkliga ett litet projekt. Roverscouten avger scoutlöftet.

Roverscoutprogrammet erbjuder dig mångsidig verksamhet, både individuellt och i grupp, i såväl Finland som utomlands. Med på färden har du roverscoutlotsen som handleder och uppmuntrar dig.

Aktivt deltagande är mycket viktigt i roverscoutprogrammet, dess aktiviteter och  evenemang. Roverscoutprogrammet är mångsidigt, intressant och utvecklande såväl för erfarna scouter som eventuella nya som kommer med först i roverscoutåldern. Som roverscout får du utföra olika uppdrag och sedan gå igenom vad du lärt dig tillsammans med roverscoutlotsen. Roverscoutprogrammet är flexibelt och erbjuder många olika möjligheter och arbetssätt. Du lär dig att planera din tid så att du både kan delta i intressant scoutverksamhet och njuta av scoutingen samtidigt som du utvecklas. Till roverscouterna hör ett eget löfte och bredare ideal än för de yngre åldersgrupperna. Under Finlandsprojektet får du möjlighet att fundera över löftets och idealens betydelse i ditt eget liv.

Roverscoutens löfte är: Jag vill älska min Gud, mitt land och mänskligheten, vara andra till hjälp och följa scoutidealen i mitt liv. 

Roverscoutens ideal är att:

* respektera andra
* älska och skydda naturen
* vara ärlig och pålitlig
* främja vänskap över gränser
* känna sitt ansvar och göra sitt bästa
* utveckla sig själv som människa
* söka sanningen i tillvaron

Uppbyggnad 

I roverscoutprogrammet rör vi oss, precis som i orientering, via kontroller och kompassriktningar mot vuxenlivet. Övergången från explorerscout är början på roverscoutperioden. Roverscoutprogrammet inleds med kontrollen ”Välkommen som ny roverscout!” där man gör en vandringskarta, förverkligar ett Finlandsprojekt och avger scoutlöftet enligt scoutkårens traditioner. Varje roverscouts eget program utgörs av en vandringskarta. Vandringskartan görs upp i början av roverscoutperioden och görs för fem år framåt. Åtminstone en gång per år tar man ut kompassriktning och funderar vad man redan gjort och vad man ännu vill göra. Vandringskartan kan alltid uppdateras. Det är bra att göra upp vandringskartan tillsammans med lotsen eller åtminstone gå igenom den tillsammans. Finlandsprojektet ska helst utföras tillsammans med den egna roverscoutpatrullen och dit hör att man reser bort någonstans i Finland.

Roverscoutprogrammet är uppbyggt av kontroller som i sin tur består av aktiviteter. Till roverscoutprogrammet hör obligatoriska kontroller där man bör utföra alla aktiviteter. De är Välkommen som ny roverscout!, Grundutbildning för scoutledare, Utlandsprojekt och Mot vuxenlivet. Av resterande 33 kontroller väljer man minst en aktivitet. Kontrollerna och aktiviteterna har klara målsättningar och beskrivningar så att du vid behov ska kunna anpassa utförandet. I alla aktiviteter ingår också tips för genomförande och sådana kan du själv också bidra med via scoutprogrammet.fi. Till aktiviteten hör också en viktig del med reflektion och tankar om upplevelserna som man gör tillsammans med lotsen. Dessutom hör också FiSSc:s och FS:s evenemang för roverscouter, tävlingar, utfärder, läger och andra scoutevenemang i Finland och utomlands till programmet. I slutet av roverscoutperioden gör man ett utlandsprojekt vars instruktioner du hittar här.

Patrullen och lotsen 

Till roverpatrullen hör 3-5 roverscouter. Roverpatrullen kan bestå av 18-22 –åriga scouter från en eller flera scoutkårer. Roverscouten behöver inte ha tidigare erfarenhet av scouting utan man kan komma med som ny även i denna åldersgrupp. Roverscoutpatrullen kan bestå av roverscouter i olika åldrar.

Roverscoutpatrullen samlas ideellt en eller två gånger per månad. Patrullen bestämmer själv en lämplig mötesrytm och kan även sammanträda på distans eller hålla möten via sociala medier. På träffarna utför man aktiviteter, förbereder sig för olika evenemang och utfärder. Till patrulledare väljs en av patrullens medlemmar för ett år åt gången. Roverpatrullens verksamhet kan upphöra när hela patrullen fullgjort programmet och medlemmarna är 22 år gamla, eller om patrullen består av roverscouter i olika åldrar kan det årligen komma in nya medlemmar och gamla försvinner.

Roverscouten kan höra till flera patruller samtidigt. Patruller kan formas till exempel runt olika projekt eller av roverscouter på en studieort. Roverscoutpatrullens medlemmar ska bekanta sig med varandra under Finlandsprojektet. Inom patrullen kan man också bilda mindre grupper enligt vilken aktivitet som ska utföras eller så kan man samla roverscouter från flera olika patruller för att utföra en aktivitet. Alla patrullens medlemmar måste inte delta i alla aktiviteter och man kan upprätthålla flera projekt samtidigt.

Roverscouternas ledare och lotsens roll 

Roverscoutpatrullens patrulledare 

Patrulledaren är ett typexempel på tillämpningen av ett jämlikt ledarskap. Patrulledarens viktigaste målsättning är att hålla kvar roverscouterna i en aktiv roverscoutverksamhet oberoende av var de bor, i vilken livssituation de befinner sig och vilka scoutuppdrag de har. Till patrulledare väljs en av patrullens medlemmar för åtminstone ett år åt gången. Roverscoutpatrulledaren ser till att möten ordnas regelbundet och att alla medlemmar får tillräckligt med verksamhet och ansvar.

Lotsens roll 

Lotsen är en vuxen, minst 22 år gammal, person som genomfört utbildningen för roverscoutlotsar och som har tillräcklig insikt i roverscoutprogrammets målsättningar och innehåll. Hen stöder roverscoutpatrullen på både individnivå och som grupp genom hela roverscoutprogrammet. Under roverscoutperioden finns lotsen med i bakgrunden som ledare och stödperson, men i huvudsak planerar, arrangerar och förverkligar roverscouterna verksamheten själva. Lotsens viktigaste uppgift är att ansvara för att roverscouternas personliga utvecklingsplaner, alltså vandringskartor, förverkligas och att de uppdateras vid behov. Lotsen har ansvar för roverscouternas scoutfostran. I uppdrag och projekt är lotsens uppgift att stödja roverscoutens lärande. Å andra sidan kan lotsen också ordna verksamhet. Lotsen behöver inte vara med på alla patrullens möten, men det är viktigt att hen håller regelbunden kontakt med patrullen. Lotsen bör vara en person med tillräcklig motivation och kunskap för att sköta uppdraget. Dessutom bör det vara en person som det känns naturligt för roverscouterna att arbeta med. Lotsens viktigaste resurs som hen kan ösa över roverscouterna är ändå hennes eller hans egen livserfarenhet. På grund av detta lönar det sig att i första hand anlita en lots som är bra mycket äldre än roverscouterna själva.

Vad händer om det inte finns en roverscoutlots i kåren? Roverscouten kan försöka rekrytera en lots. De kan fråga de vuxna scouterna i sin kår om de kunde ställa upp som lots eller fundera om det i närheten finns någon vuxen icke-scout som de anser att uppfyller lotskriterierna. De kan också tillfråga andra scoutkårers vuxna. Lotsens roll är att fungera som stödperson. Ansvaret för att roverscoutprogrammet verkställs ligger hos roverscouten själv. Lotsen bör ändå fördjupa sig i programmets målsättningar så att hen kan ge tillräckligt stöd i verksamheten.

Vad händer om det inte finns andra roverscouter i min scoutkår? Man kan leta upp en roverpatrull även utanför den egna scoutkåren. Det lönar sig att fråga andra scoutkårer i närheten om de råkar ha roverscouter. Om du inte får napp inom ditt eget nätverk kan du kontakta FiSSc:s programkoordinator.

Obligatoriska aktiviteter

Nyaste tipsen

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors