Explorerscouter - Lotsens handbok

Explorerscouten är 15–17 år gammal och explorerscoutprogrammet omfattar tre år. Programmet består av aktiviteter av olika längd. En del aktiviteter är obligatoriska och andra är valbara. Aktiviteterna är indelade i 21 fickor enligt tema. De obligatoriska aktiviteterna lär explorerscouten ledarskap och tidsanvändning, ger scouten färdigheter att jobba i grupp samt vidgar scoutens synfält utanför den egna kåren. Utöver de fem obligatoriska fickorna (och en sjätte obligatorisk ficka, Skärgårdsskepparpraktik, för sjöscouterna) består programmet av 15 temafickor, ur vilka minst en aktivitet utförs per år. Längden på de valbara aktiviteterna varierar från korta sessioner till projekt som kan ta ett helt år. Genom aktiviteterna lär sig explorerscouten att sporra sig själv till mer krävande färdigheter.

Lotsen är inte explorerscoutens patrulledare, utan en vuxen som stöder explorerscouterna i deras utveckling och stöder patrullen genom att hjälpa till med det praktiska genomförandet där det behövs, och genom att sporra, uppmuntra och handleda patrullmedlemmarna till att ta sig an lämpligt utmanande aktiviteter och därmed utföra ett program med stigande svårighetsgrad. Som patrulledare fungerar en av explorerscouterna. Genom verksamhet tillsammans med sina jämnåriga vänner är explorerscouten med om scoutupplevelser som stärker hens självförtroende och uppmuntrar hen till initiativtagande och aktivitet.

I uppdraget som explorerscoutlots får du stödja unga scouter att växa till ansvarstagande och handlingskraftiga vuxna. Du får också en unik möjlighet att utveckla dina egna ledar- och handledningsfärdigheter. Det kan kännas lätt att leda men att lära sig att handleda ungdomar är en verklig utmaning för en äldre ledare. Du måste kunna ge ungdomarna plats samtidigt som du skapar en trygghetskänsla och är närvarande. För att bli drömlotsen för en explorerscoutpatrull måste du vara öppen och villig att lära dig mer om dig själv. Det att explorerscoutens scoutstig fortsätter är i mångt och mycket fast i hurudan lots explorerscouterna haft.

Programmappens del för explorerscoutlotsen är ett redskap för dig då du genomför programmet. I mappen hittar du stöd för planering och genomförande av explorerscoutprogrammet. Det viktigaste är ändå att du tar dig an ditt lotsuppdrag med stor iver, för ivern smittar lätt av sig. Vi önskar dig skojiga stunder tillsammans med din explorerscoutpatrull.

Ordlista

Takaisin ylös

Aktivitet

En enskild uppgift, som explorerscouterna genomför i sitt program. Aktiviteterna finns samlade i fickor. En aktivitet kan vara en kortvarig uppgift, som kan genomföras på ett patrullmöte eller alternativt en aktivitet i projektform som kan ta upp till flera månader i anspråk att genomföra.

Aktivitetskort

Aktivitetskorten är en lista på alla explorerscouternas aktiviteter, som finns att printa på scoutprogrammets webbsida. Med hjälp av korten kan såväl explorerscouten själv som lotsen följa med genomförandet av aktiviteterna.

Evalueringsträff

Vid scoutårets slut håller explorerscouterna en evalueringsträff. Under träffen bedömer man det gångna året, vad man lärt sig och planerar det kommande året. Lotsen är också med på evalueringsträffen, och reflekterar över patrullens verksamhet tillsammans med patrullen.

Explorerscout

Explorerscouten är en 15-17-årig scout.

Explorerscoutevenemang

Explorerscoutevenemanget är ett programevenemang som riktar sig till explorerscouter. Explorerscoutevenemang som ordnas av till exempel FiSSc eller av ett finskt distrikt främjar explorerscouternas nätverkande och ger dem en möjlighet att göra sådana aktiviteter ur programmet som kan vara utmanande att genomföra i den egna kåren. Ett nationellt evenemang ordnas också ungefär vart tredje år.

Explorerscoutlots

En äldre ledare, som fungerar som stöd och handledare för patrulledaren.

Ficka

I explorerscoutprogrammet är aktiviteterna samlade enligt tema i fickor. I varje ficka finns 4-15 aktiviteter. Programmet består av fem obligatoriska fickor, som utförs i sin helhet och av 15 temafickor, ur vilka explorerscouterna själv väljer vilka aktiviteter de utför. Sjöscouterna har en egen ficka, Skärgårdsskepparpraktik-fickan, som sjöscouterna utför i sin helhet. Vid varje aktivitet finns tips för genomförande för att göra utförandet av aktiviteter lättare.

Gruppledarutbildning

Gruppledarutbildningen är en av de obligatoriska aktivitetshelheterna och innefattar utbildning i ledarskapets grunder och en ledarskapspraktik som gruppledare. Alla explorerscouter går gruppledarutbildningen som en del av sitt program. Utbildningen räcker ett halvt år och ordnas dels i den egna kåren och dels som ett samarbete mellan kåren och FiSSc.

Jämnårig ledare

Explorerscouter leder turvist den egna patrullen och fungerar således som jämnåriga ledare.

Kuksa

Kuksa är Finlands Scouters medlemsregistersprogram. I Kuksa anmäler man sig till scoutevenemang och där kan man också märka in utförda aktiviteter åt scouter. I Kuksa kan man också skriva in patrullens verksamhetsplan och explorerscoutens uppdrag.

Ledarskapspraktik

Ledarskapspraktiken är ett halvt år lång period, som hör till gruppledarutbildningen, under vilken explorerscouten fungerar som ledare i en spejar- eller explorerscoutpatrull. Explorerscouten får stöd av en äldre ledare i uppgiften.

Obligatorisk ficka

Med obligatorisk ficka menas de aktivitetshelheter i explorerscoutprogrammet, som varje explorerscout genomför i sin helhet under tre år. Obligatoriska fickor är Välkommen explorerscout!, Gruppledarutbildningen, Explorerscoutevenemang, Scoutfärdighetstävlingar, Uppflyttning och evalueringsträffar och för sjöscouterna Skärgårdsskepparpraktik.

Paus

En paus är en övning (spel, lek, improvisation etc.) eller en diskussion där explorerscouten stannar upp och begrundar livet. Meningen är att ge explorerscouten verktyg för vuxenlivet. Pauser hålls inte nödvändigtvis under varje explorerscoutmöte.

Gruppledarutbildningsmärket

Gruppledarutbildningsmärket visar att explorerscouten slutfört gruppledarutbildningen. Metallpinsen fäst på scoutskjortans högra ficka.

Sigill

Explorerscouten får ett sigill i metall då hen har avslutat explorerscoutprogrammet. För att få sigillet måste explorerscouten ha utfört alla fem obligatoriska fickor (sjöscouterna måste också ha utfört Skärgårdsskepparpraktik) och minst en aktivitet från de 15 andra fickorna. Sigillet fästs i scoutskjortans vänstra ficka ovanför spejarscoutsigillet.

Tips för genomförande

Varje aktivitet innehåller tips för hur man kan genomföra aktiviteten. För en del av aktiviteterna räcker det att endast ett tips genomförs medan det för andra kan vara bra att genomföra flera tips.

Uppflyttning

Med uppflyttning avses övergången från en åldersgrupp till en annan. Ofta ordnas uppflyttningen som en ceremoni där den gamla åldersgruppen lämnas bakom en och man blir en fullvärdig medlem av följande åldersgrupp. Kåren kan gärna skapa egna traditioner kring detta.

Patrull

Explorerscouterna utför sitt program i en patrull. Patrullen består oftast av fyra till åtta explorerscouter. Patrullen kan vid behov utgöras av explorerscouter i olika åldrar i kåren eller i området.

Patrulledare

En eller två explorerscouter leder turvist explorer- och spejarscoutpatrullen. Se också Jämnårig ledare.

Visselpipssnodd

Färgen på explorerscoutens visselpipssnodd är skogsgrön.

Åldersgruppsansvarig, ansvarig lots

En äldre ledare, som är ansvarig för alla explorerscoutpatruller i kåren, stöder alla explorerscoutlotser och hjälper till att ordna åldergruppsträffar mellan kårens alla explorerscoutpatruller. Om det finns endast en explorerscoutpatrull i kåren kan den åldersgruppsansvariga och explorerscoutlotsen vara samma person.

Åldersgruppsmärke

Det gröna åldersgruppsmärket får explorerscouterna vid löftesgivningen. Märket fäst på den högra ärmen.

Ungdomar i explorerscoutåldern

Takaisin ylös

Ungdomar i explorerscoutålder Explorerscouten är en 15-17-årig ungdom, som precis gått igenom stora fysiska och biologiska förändringar. När de biologiska förändringarna lagt sig, kan explorerscouten fokusera på att förstärka sin självbild och sin person. Skillnaderna i utveckling mellan könen syns tydligt ännu i det här skedet. För flickorna börjar puberteten vara slut i slutet av explorerscouttiden, medan puberteten precis kan ha börjat för pojkarna.

För att bli självständig och växa till en vuxen behövs ett nära förhållande till en pålitlig vuxen. Den egna föräldern är oftast allt för nära. Explorerscouterna behöver en vuxen förebild, i vem de kan identifiera sig och beundra hens verksamhet. Inom scoutingen är explorerscoutlotsen en lämplig förebild för explorerscouten. Den vuxna som fungerar som lots ska vara tillgänglig så att explorerscouten får stöd och vägledning i sin verksamhet av lotsen.

Idealistisk Explorerscoutens verksamhet och tankevärld präglas av en stark idealism. Explorerscouten uttrycker också sina värderingar med sitt yttre genom klädsel och livsstil. De ord som valts för att beskriva explorerscoutens utvecklingsskede – ifrågasättande och revolt – är nära kopplade till idealism.

Ungdomar i explorerscoutåldern kan bli aktiva anhängare av någon värdering. Bland andra som tänker lika hittar explorerscouten en tilltalande referensgrupp som erbjuder honom förståelse och en känsla av samhörighet. Den unga väger de värderingar och ideal som erbjuds honom. Explorerscouten kan igen närma sig föräldrarnas värderingar när de värsta stormarna i livet är förbi.

Så småningom utvecklar explorerscouten en förmåga att acceptera och förstå också dem som tänker annorlunda och ideologiskt befinner sig på en annan våglängd. Mestadels är idealismen ännu rätt svartvit. Mot slutet av åldersgruppen kan explorerscouten intressera sig för större världsomfattande frågor. Explorerscouten bekymrar sig för jordens framtid lika väl som för sin egen. Explorerscouten börjar också ta ställning till olika samhällsfrågor.

Aktivitet Explorerscouten är intresserad av sin omgivning och vill undersöka nya landskap. Hen klarar sig självständigt i olika situationer och klarar av att jobba i olika grupper. Explorerscouten kan också lära ut färdigheter åt andra, samtidigt som hen vill utveckla sig själv. Dessa egenskaper gör explorerscouten till en speciellt aktiv och handlingsför individ. Det gäller ändå att komma ihåg, att även om explorerscouten är en klart självständigt tänkande och fungerande ungdom, är hen ändå inte vuxen ännu.

Energi Explorerscouten är energisk och effektiv när hen har en stark egen motivation för uppgiften. Hen använder mycket tid till hobbyn och kanske också till skolarbetet. Den tid hen använder för sin hobby är inte alltid effektiv tid. Avslappnad samvaro med det egna gänget är också mycket viktigt.

Människorelationer Det är viktigt för explorerscouten att verka i ett kompisgäng och att tillsammans få nya erfarenheter. Å ena sidan binder explorerscouten sig ofta till kompisrelationer på basen av sina egna ideologier. Å andra sidan påverkar kompisarnas åsikt ofta valet av den egna ideologin, speciellt i början av explorerscouttiden.

Många av ungdomarna i explorerscoutåldern sällskapar. Ändå bekymrar sig ungdomar i åldern 15–17 år ännu för sin egen bristande erfarenhet av sällskapande och närhet, och är nödvändigtvis inte ännu trygga i sin sexualitet. Stöd för sina tankar söker explorerscouten kanske hos kompisarna och på internet. Genom att agera rätt och uppmuntrande kan lotsen lyckas få till stånd en bra dialog med explorerscouten. Då kan de tillsammans diskutera också generande ämnen.

Målden för explorerscouternas fostran

Takaisin ylös

Scouting är en fostrande verksamhet med syftet att stöda barns och ungas utveckling med hänsyn till deras individuella särdrag. Målsättningen är att var och en ska ha möjlighet att utvecklas till en ansvarskännande, aktiv och självständig medlem av samhället och som lever i balans med sig själv, med andra människor och med sin omgivning.

Utöver de allmänna målen för fostran har man för varje åldersgrupp fastställt åldersgruppsspecifika mål. Dessa berättar hur målen syns i ifrågavarande åldersgrupp och beskriver den målsättningsnivå man försöker uppnå i åldersgruppen. Bekanta dig med målen för fostran, så att du kan bygga upp explorerscouternas scoutstig längs den väg de visar.

Mer om målen för fostran hittar du i programmappens allmänna del.

De åldersgruppsspecifika målen för fostran sammanfattade De åldersgruppsspecifika målen för fostran definierar vad de allmänna målen för fostran är i respektive

åldersgrupp. De beskriver alltså nivån på målsättningarna, som man strävar till att nå då explorerscouttiden tar slut. Målen för fostran visar vägen för hur man bör framskrida för att de för åldersgruppen typiska målen ska uppnås kontinuerligt. Målen för fostran beskriver de fostringsutmaningar som finns i explorerscoutåldern, och beskriver de svar på utmaningarna som scoutingen kan erbjuda. Målen för fostran har fungerat som grund i utvecklingen av scoutprogrammet. En del av målen för fostran förverkligas i vissa aktiviteter och andra syns i helhetsinriktade lösningar, som t.ex. ledarskap för en åldersgrupp eller i mer allmänna tillvägagångssätt som t.ex. att fungera i grupp eller att fungera i olika miljöer.

Förhållandet till sig själv

Kontroll över sitt liv – hälsa, trygghet, tid, förbindningar

* Klarar sig ensam i också nya och annorlunda situationer.

* Kan upprätthålla sitt fysiska och psykiska välmående.

* Kan göra en serie av avtal och beslut som anknyter till varandra, och hålla sig till dem.

* Kan bevara sin förmåga att överväga och agera i upprörande situationer. Kan återkomma till situationen i efterhand.

* Tar hand om sin egna fysiska, mentala och sexuella säkerhet.

* Uppskattar en fritid utan rusmedel.

Självkännedom och utvecklande av sig själv

* Bygger en uppfattning om sig själv, t.ex. om sina egna förmågor, sin karaktär, sin sexualitet och sin bakgrund.

* Antar utvärdering som en del av sin verksamhet.

* Vågar kasta sig in i situationer men kan också hejda sig.

Världsåskådning

* Reflekterar över den egna livsåskådningen och andligheten och kan diskutera dessa.

* Speglar sina egna värderingar till scoutingens värderingar.

* Formar sin egen uppfattning om vad som är rätt och fel.

Förhållandet till andra

Uppskattning av mänsklighet

* Känner igen skillnaden mellan sin egen och någon annans världsåskådning och accepterar skillnaden.

Uppriktighet

* Klarar av att skapa olika människorelationer.

* Griper modigt tag i fördomar och strävar efter att bli av med dem.

Förhållandet till samhället

Kontroll av ett organiserat samspel

* Fördjupar sin förståelse och erfarenhet av verksamhet i små grupper. Får erfarenhet av att leda en liten grupp.

* Förstår att offentligt beslutsfattande är avtal mellan människor, som alla har möjlighet och rätt att påverka.

* Klarar av att planera och förverkliga en för en själv passligt stor ansvarsuppgift.

Att höra och förbinda sig till något

* Känner igen samfund, som hen hör till och sin egen plats i dem.

Förhållandet till omgivningen

Naturrelationen

* Förstår naturens storhet. Klarar sig också i exceptionella naturförhållanden. Är medveten om sina egna gränser ur ett säkerhetsperspektiv.

Ansvar för livsmiljön

* En sund förståelse gentemot natur- och miljöskydd.

* Kan anpassa sin egen verksamhet i förhållande till naturen.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors