Samoajien ryhmänohjaajakoulutus

Samoajien ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmänohjaajakoulutuksen teesit

– Ryhmänohjaajakoulutus on osa jokaisen samoajan partiotaivalta

– Koulutukseen sisältyy myös vähintään puolen vuoden mittainen johtamisharjoittelu, joka voidaan toteuttaa tarpojissa tai omassa samoajavartiossa, tarpeen mukaan myös nuoremmissa ikäkausissa yhdessä aikuisen kanssa

– Samoajalla pitää olla aikuinen tuki koko johtamisharjoittelun ajan

– Yksi viikonloppu ei riitä koulutukseen liittyvien aktiviteettien toteuttamiseen, vaan ROK kestää johtamisharjoitteluineen vähintään puoli vuotta

– Johtamisharjoittelun voi toteuttaa myös parin kanssa, kunhan vastuu jakautuu tasaisesti

– Samoaja saa harjoittelun ja ROK-aktiviteetit tehtyään oikeuden käyttää ROK-kurssimerkkiä

– ROK on partiotapahtuma, joten se toteutetaan partiomenetelmää käyttäen

Ryhmänohjaajakoulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen samoaja

  • tietää partiotoiminnan lähtökohdat ja tavoitteet sekä samoajaihanteiden ja -lupauksen merkityksen ja pyrkii ottamaan ne huomioon toiminnassaan
  • osaa hyödyntää partiomenetelmää partiotoiminnassa
  • tietää ryhmänjohtajan tehtävät johtamassaan ryhmässä, ymmärtää ryhmän toiminnan tavoitteet sekä johtajan vastuun ja oikeudet
  • hallitsee ryhmän toimintaan liittyvät rutiinit lippukunnassaan
  • tietää, että eri johtamistyylit sopivat eri johtamistilanteisiin
  • kykenee johtamaan ryhmää koloilloissa ja retkillä
  • osaa käyttää johtamansa ikäkauden ohjelmaa ja sen avulla järjestää laadukasta, turvallista ja mielekästä toimintaa ryhmälleen
  • osaa suunnitella ajankäyttöään ja ymmärtää ajanhallinnan merkityksen
  • tuntee ryhmän toimintaa sen eri vaiheissa
  • luottaa omiin kykyihinsä ja osaa arvioida toimintaansa johtajana.

 

Koulutuksen sisältö

Ryhmänohjaajakoulutus rakentuu 21 aktiviteetista. Aktiviteettien myötä samoaja oppii johtamista, ryhmän toimintaa sekä pienryhmän johtajana toimimista partiossa. Kunkin aktiviteetin ohjeissa on kerrottu koulutuksen tavoitteista ja sisällöstä sekä annettu vihjeitä miten koulutus voidaan toteuttaa.

Johtamiseen liittyvät aktiviteetit

– Samoajajohtajan oikeudet ja velvollisuudet: Tutustutaan samoajaikäisen johtajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin omassa lippukunnassa.

– Pestikeskustelu: Sovitaan yhdessä lippukunnan kanssa, mitä omaan pestiin kuuluu ja miten lippukuntaa tukee johtamisharjoittelussa.

– Johtamisharjoittelu: Harjoitellaan puolen vuoden ajan oman pienryhmän johtamista aikuisen tukemana.

– Johtaminen eri tilanteissa: Tutustutaan erilaisiin johtamistyyleihin ja mietitään myös, mikä tyyli sopii mihinkin tilanteeseen.

– Ajanhallinta: Perehdytään ajanhallinnan merkitykseen ja keinoihin.

– Johtamisen haasteet: Mietitään yhdessä ratkaisuja ryhmänjohtajana kohdattaviin haasteisiin.

– Palautekeskustelu johtamisharjoittelusta: Keskustellaan luotsin kanssa siitä, mitä puolen vuoden aikana opittiin johtamisesta ja partiosta.

Partiokasvatukseen liittyvät aktiviteetit

– Ikäkausien ominaispiirteet: Tutustutaan neljän nuorimman ikäkauden ominaispiirteisiin ja pohditaan, millaisia johtamiskeinoja missäkin ikäkaudessa kannattaa käyttää.

– Partiomenetelmä ja -ihanteet: Avataan käsitettä partiomenetelmä ja pohditaan, minkälaista johtaminen partiossa on. Mietitään myös, mikä tekee partiosta partion.

– Partio-ohjelma: Hahmotetaan partio-ohjelmaa kokonaisuutena ja tutustutaan nuorempien ikäkausien ohjelman luonteeseen.

Ryhmän toimintaan liittyvät aktiviteetit

– Ryhmän vaiheet: Perehdytään ryhmäprosessin vaiheisiin.

– Ryhmäytyminen: Osallistutaan ryhmäyttämistehtäviin ja saadaan samalla käsitys siitä ryhmäytymisen merkityksestä. Samalla tutustutaan erilaisiin keinoihin ryhmäyttää.

– Ryhmähenki: Opetellaan keinoja ryhmähengen muodostamiseksi ja parantamiseksi.

Kokouksiin liittyvät aktiviteetit

– Toimintasuunnitelman tekeminen: Harjoitellaan tekemään vartiolle puolen vuoden toimintasuunnitelma.

– Koloillan suunnittelu: Opetellaan suunnittelemaan yhden koloillan ohjelma.

– Leikki: Opetellaan erilaisia leikkejä ja niiden vetämistä eri ikäryhmille.

– Lippukunnan käytännöt: Tutustutaan johtamiseen liittyviin käytännön asioihin lippukunnassa ja opetellaan huolehtimaan yhteisistä asioista.

– Hartaudet ja paussit: Opetellaan vetämään hiljentymishetki.

Retkeilyyn liittyvät aktiviteetit

– Retkitaitojen tarkistus: Tarkistetaan ja tarvittaessa kerrataan retkitaidot.

– Turvallisuusohjeet: Perehdytään niihin keinoihin, joiden avulla partiotoiminnasta saadaan turvallista.

– Retken järjestäminen: Opetellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallinen retki.

Ryhmänohjaajakoulutuksen toteutus

Ryhmänohjaajakoulutus ajoittuu ensimmäiseen samoajavuoteen. Koulutus voidaan järjestää kahtena viikonloppuna tai viikonlopun ja arki-iltojen yhdistelmänä. Koulutukseen voidaan mainiosti yhdistää esimerkiksi Tervetuloa samoajaksi -taskun aktiviteetteja, etenkin silloin, jos koulutus järjestetään retken muodossa.

Ryhmänohjaajakoulutus on partiotapahtuma, joten se toteutetaan partiomenetelmää hyödyntäen. Varsinkin viikonloppukoulutuksessa partiomaisuus on helppo varmistaa. Samoajan johtajana kehittyminen ja oman toiminnan arviointi kannattaa toteuttaa kahdessa osassa, joista toinen osa on vasta sen jälkeen, kun on saatu käytännön kokemuksia johtamisesta.

Ryhmänohjaajakoulutus kuuluu samoajien ikäkausiohjelmaan, ja sen toteuttaminen on lippukunnan vastuulla. Lippukunnat voivat tehdä yhteistyötä ja pitää yhteisen ryhmänohjaajakoulutuksen esimerkiksi alueellaan. Jos koulutukseen on osallistumassa lippukunnasta vain muutama samoaja (1-3 samoajaa), kannattaa toteuttaa koulutus useamman lippukunnan voimin.

Ryhmänohjaajakoulutuksen järjestämisestä vastaa aikuinen, mielellään luotsi. Hän kokoaa tarvittavan määrän kouluttajia toteuttamaan koulutusta. Kouluttajat tarvitsevat osaamista ja kokemusta johtamisesta, ryhmän toiminnasta ja partio-ohjelmasta. Koulutuksessa on hyvä antaa tilaa samoajien omille ajatuksille ja oivalluksille. Koulutusta järjestettäessä on pidettävä mielessä, että samoajalle tapahtuma on ensimmäinen kokemus johtamiskoulutuksesta.

Kouluttajat saavat tukea ja palautetta ryhmänohjaajakoulutuksen järjestäjältä sekä toisiltaan. Piireissä on tarjolla myös partiokouluttajakoulutusta.Valtaosa piireistä järjestää myös nimenomaan samoajien ryhmänohjaajakoulutukseen kohdennettua kouluttajakoulutusta.

Lisätietoa, -vinkkejä ja -ohjeita ROK:n järjestämiseen löydät Ryhmänohjaajakoulutussivulta.

Lue täältä lisää:

Samoajaluotsin opas

Samoajien aktiviteetit

Samoajan taskukartta tulostettava

 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry